Cliëntenraad

Taken cliëntenraad

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zorg ontvangen van Cicero Zorggroep. Dit zijn de cliënten die zorg ontvangen in één van de zorgcentra van Cicero Zorggroep, de cliënten van Cicero Thuis en de cliënten van Cicero Revalidatie en Herstelzorg. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met het welzijn en welbevinden van de cliënten te maken hebben. Dit advies is veelomvattend en loopt uiteen van de kwaliteit van de dagelijkse verzorging tot zaken als privacy, veiligheid en de klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de raad van bestuur over het gevoerde en te voeren beleid. Over bepaalde, in de wet vastgelegde, onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen en heeft de raad ook speciale bevoegdheden. Dat is het (verzwaard) adviesrecht. De Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

Centrale en lokale cliëntenraden

Cicero Zorggroep heeft negen lokale cliëntenraden (op zorgcentrumniveau), een cliëntenraad voor de cliënten van Cicero Thuis, een cliëntenraad voor de cliënten van Cicero Revalidatie en Herstelzorg en één centrale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad zijn alle lokale cliëntenraden, de cliëntenraad van Cicero Thuis en de cliënteraad van Cicero Revalidatie en Herstelzorg vertegenwoordigd. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met locatie-overstijgende zaken die voor alle cliënten van Cicero Zorggroep, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie en Herstelzorg gelden en belangrijk zijn. De lokale cliëntenraden richten zich meer op de praktische zaken die direct betrekking hebben op de cliënten in het betreffende zorgcentrum resp. de cliënten van Cicero Thuis en de cliënten van Cicero Revalidatie en Herstelzorg.

De centrale cliëntenraad overlegt maandelijks met de raad van bestuur van Cicero Zorggroep. De onderwerpen waarover wordt overlegd lopen uiteen van het volgen van het implementatietraject van het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier), naleven van de verbeterpunten uit kwaliteitsonderzoeken tot de sluiting van locaties. Leden van de centrale cliëntenraad nemen deel aan stuur- en werkgroepen binnen Cicero Zorggroep.

De centrale cliëntenraad bestaat uit elf leden, aangevuld met een onafhankelijk, extern aangetrokken, voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris. Van elk lid wordt ervaring met c.q. betrokkenheid bij de ouderen-/thuis-/revalidatiezorg verwacht.

Op deze wijze wil de centrale cliëntenraad een bijdrage leveren aan het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de zorg en aan het welzijn en welbevinden van de cliënten.

Algemene onderwerpen

De cliëntenraad behandelt altijd algemene onderwerpen en geen individuele cliëntsituaties. Als u een individuele klacht heeft, verwijzen wij u naar de folder cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep.

De bevoegdheden van de cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht.

Adviesrecht

De cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. ‘Gewoon’ adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen, er moet dan wel een schriftelijke motivering volgen. Als de zorgaanbieder een verzwaard adviesrecht echter niet volgt, moet de zaak worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet een bindende uitspraak.

De cliëntenraad heeft adviesrecht over:

 • Een wijziging van de doelstelling of de grondslag
 • Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling
 • De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie
 • Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden
 • Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling
 • De begroting en de jaarrekening
 • Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht bij:

 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard
 • Algemeen beleid op het gebied van de veiligheid
 • Algemeen beleid op het gebied van de gezondheid of de hygiëne
 • Algemeen beleid op het gebied van de geestelijke verzorging van cliënten
 • Algemeen beleid op het gebied van maatschappelijke bijstand aan cliënten
 • Algemeen beleid op het gebied recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten
 • De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg
 • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten
 • De wijziging van de regeling, bedoeld in art. 2, tweede lid (= instellingsbesluit cliëntenraad) en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen
 • Het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven.

Informatierecht en recht van voordracht

Om haar taken te kunnen vervullen heeft de cliëntenraad recht op: tijdige, duidelijke en volledige informatie van de raad van bestuur resp. directie/manager van Cicero Zorggroep, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie en Herstelzorg. De cliëntenraad heeft verder het recht om ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en mag tenminste één persoon bindend voordragen voor de raad van toezicht van Cicero Zorggroep.

Bereikbaarheid

Alle informatie over de lokale cliëntenraad, incl. het contactadres, is te vinden in de folder die op iedere locatie bij de receptie verkrijgbaar is. De cliëntenraad is zeer geïnteresseerd in uw mening over zaken die van belang kunnen zijn voor de cliënten van Cicero Zorggroep, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie en Herstelzorg. Heeft u een advies of opmerking, dan kunt u uw reactie naar de cliëntenraad sturen via onderstaande link. U hoeft uw naam niet te vermelden als u dat bezwaarlijk vindt. Als u antwoord wilt ontvangen is dit wel wenselijk. Afhankelijk van uw vraag of opmerking wordt dan contact met u opgenomen.

Neem contact op met de cliëntenraad

Informatiefolders cliëntenraden

Cliëntenraad Aan de Bleek
Cliëntenraad Ave Maria
Cliëntenraad 't Brook
Cliëntenraad Schuttershof
Cliëntenraad Emmastaete
Cliëntenraad Elvira-Leontine
Cliëntenraad Huize Louise
Cliëntenraad Op den Toren
Cliëntenraad Pius 
Cliëntenraad Revalidatie en Herstelzorg
Cliëntenraad Cicero Thuis