Kernwaarden

Vriendelijk
Voor cliënten wordt de kwaliteit van zorg in sterke mate bepaald door de manier waarop met cliënten wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd. Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s vriendelijk, hartelijk en respectvol wordt gecommuniceerd. Cliënten beleven deze vriendelijkheid bij Cicero Zorggroep dagelijks en in alle mogelijke situaties. Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus; ze zijn bereid om zich op elk moment open te stellen voor hun vragen. Hierin komt tot uitdrukking de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen cliënt en medewerker. Medewerkers tonen zich met elkaar verbonden: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen, dient een houding van ieder en een cultuurkenmerk binnen de organisatie te zijn. De locaties presenteren zich vriendelijk naar hun omgeving; zij zijn toegankelijk, schoon, rustig en warm aangekleed.

Vertrouwd
Voor de dienstverlening geldt als uitgangspunt dat deze plaatsvindt volgens het criterium van zo vertrouwd mogelijk voor de cliënt. Dat wil zeggen: zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk met en door vertrouwde personen, professionals en zoveel mogelijk rekening houdend met vertrouwde waarden en gewoonten. Dit betekent dat de professionals van de Cicero Zorggroep samenwerken met de voor de cliënt vertrouwde personen. Deze samenwerking kenmerkt zich dan door een complementair aanbod. Het concept van zelfzorg, een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, past bij dit uitgangspunt. Ook als voor een verzorgingshuis of verpleeghuis gekozen wordt, dient deze zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vertrouwde woonomgeving van bewoners. Liefst zo dicht mogelijk bij eigen verwanten en met een herkenbare identiteit.

Vakkundig
Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op de eigen ontwikkeling, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie. Medewerkers toetsen hun denken en handelen mede aan de standaarden van hun beroep. Van professionals wordt verwacht dat zij alles doen om bij complexe, meervoudige vragen te komen tot multidisciplinaire samenwerking. Vakmanschap geldt uiteraard ook voor leidinggevenden aan wie hoge eisen gesteld worden; zowel in hun omgang met medewerkers en cliënten, als in de relatie met cliëntenvertegenwoordigers en externe partners. Vakmanschap vraagt van de organisatie en haar leden een cultuur die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en creativiteit; een houding om voortdurend te willen leren en de bereidheid om zich te verantwoorden.