Samenstelling personeelsbestand

Samenstelling personeelsbestand (publicatie juni 2017)

Inleiding/aanleiding
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor, dat zorgorganisaties waarop het kader betrekking heeft, hun personeelssamenstelling in kaart brengen en dit publiceren.
Het doel daarvan is een eenduidig vertrekpunt te formuleren en op basis daarvan acties uit te zetten om te komen tot een personeelssamenstelling die aansluit bij de (toekomstige) normen en afspraken die voortvloeien uit het kwaliteitskader.
Daarnaast wordt op deze wijze gestimuleerd dat instellingen reflecteren op de wijze waarop zij de organisatie en daarbinnen hun personeelsbestand hebben samengesteld. Die reflectie moet leiden tot permanente verbetering van de zorgverlening aan de cliënten van de zorginstelling.

In de tabel* hieronder ziet u de samenstelling van het intramurale personeelsbestand van Cicero Zorggroep.
Onder de tabel kunt u verder klikken voor gedetailleerdere informatie.


Voor een toelichting op de invulling van de functieniveaus, klik hier

Hieronder vindt u nadere informatie over:

  • de samenstelling van het personeel intramuraal per locatie/bedrijfsonderdeel
  • de verhouding tussen gekwalificeerd personeel en leerlingen
  • de aard van de dienstverbanden (vaste en tijdelijke contracten) en de verhouding daartussen
  • aantal vrijwilligers per zorgcentrum

Samenstelling personeel zorgcentrum Aan de Bleek
Samenstelling personeel zorgcentrum Ave Maria
Samenstelling personeel zorgcentrum Bronnenhof
Samenstelling personeel zorgcentrum Huize d’Alzon
Samenstelling personeel zorgcentrum Elvira-Leontine
Samenstelling personeel zorgcentrum Emmastaete
Samenstelling personeel zorgcentrum Huize Louise
Samenstelling personeel zorgcentrum Op den Toren
Samenstelling personeel zorgcentrum Pius
Samenstelling personeel zorgcentrum Schuttershof
Samenstelling personeel Gregoriushuis

Samenstelling personeel Cicero Expertisecentrum
voor Behandeling & Begeleiding
 ([para]medici)

Samenstelling personeel Bedrijfsbureau
Samenstelling personeel Vastgoed

Samenstelling personeel IMZ overhead

Verhouding gekwalificeerd personeel/leerlingen

Aard dienstverbanden Cicero Zorggroep

Vrijwilligers per zorgcentrum

Instroom/uitstroom
Voor Cicero Zorggroep bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers in 2016 in totaal 117 personen. De uitstroom was in totaal 135 personen. Het verlooppercentage komt daarmee uit op 9,57%

Wanneer we kijken naar de in- en uitstroom in het primaire proces over de jaren 2015, 2016 en 2017 (tot en met mei), dan blijkt daaruit dat de uitstroom in voorgaande jaren groter is geweest dan de instroom (2015: instroom 89 en uitstroom 101 personen en 2016 instroom 61 en uitstroom 83 personen). Voor een deel is deze uitstroom in 2015 en 2016 gefaciliteerd door een vrijwillige vertrekregeling (in verband met de sluiting van de locatie Vroenhof). In de eerste maanden van 2017 is de instroom inmiddels ongeveer gelijk aan de uitstroom. Daarvoor moet wel een grote inspanning geleverd worden. De markt voor verplegend en verzorgend personeel vertoont in toenemende mate spanning tussen vraag en aanbod. Aan uitbreiding van de bezetting van medewerkers in het primaire proces komen we dan ook nog nauwelijks toe. Het tekort aan medewerkers in dienst wordt momenteel opgevangen met de inzet van personeel niet in loondienst.

Doorstroom
Onder doorstroom verstaan we de verandering van functie, waarbij de nieuwe functie een ander niveau heeft dan de oude. Omdat functies in de zorg gekoppeld zijn aan een specifieke opleiding, is doorstroming in principe ook alleen mogelijk met het doorlopen van een opleiding. Cicero verzorgt (interne) opleidingen voor medewerkers van niveau 2 (helpende) naar niveau 3 (verzorgende IG) en van niveau 3 naar niveau 4 (verpleegkundige). In een beperkt aantal gevallen zijn er mogelijkheden om door te scholen naar niveau 5 (HBOV).
In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een wisselend aantal medewerkers die een (verkorte) aanvullende opleiding hebben doorlopen. De groep medewerkers die in staat is om een opleiding op een hoger niveau te doorlopen is in de loop van de tijd “uitgemolken” en er dienen zich weinig medewerkers aan die deze stap kunnen maken.
Stroomden in 2014 en 2015 nog 21 medewerkers per jaar uit een verkorte opleiding, in 2016 waren er dat nog slechts 8 en in 2017 naar verwachting 7.
In 2017 zal een wat grotere groep medewerkers gaan starten met een verkorte opleiding tot verzorgende IG of verpleegkundige (naar verwachting tenminste 7 in september 2017 en vermoedelijk nog 6 personen eind 2017).

De opleidingen worden doorlopen onder de vlag van Cicero Zorggroep, alhoewel vaak een deel wordt doorgebracht bij CRH. Dit laatste organisatieonderdeel heeft (gezien de korte bestaansgeschiedenis en het gegeven dat leerlingen op verschillende zorgsoorten praktijkervaring moeten opdoen) nog geen eigen doorstroomtrajecten.


Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is van januari tot en met mei 2017 gemiddeld 5,81% excl. zwangerschap en 7,01% incl. zwangerschap.

Ratio personele kosten
Er is geen duidelijke definitie van hetgeen onder de verhouding tussen personele kosten en opbrengsten verstaan wordt.
Wij hebben deze geïnterpreteerd als de verhouding tussen de totale bedrijfsopbrengsten (€ 77.556.797,-) en de personeelskosten (€ 52.838.168,-) zoals die opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening van Cicero Zorggroep in het jaardocument 2016. Daaruit blijkt, dat 68,13% van de bedrijfsopbrengsten aan personele kosten besteed wordt.

Doorkijk
Op dit moment wordt er gewerkt aan prognoses om een strategische personeelsplanning tot stand te brengen. Daarbij wordt enerzijds gekeken welke aantallen en kwaliteiten managers per locatie wenselijk zouden vinden om op een optimale manier invulling aan de zorgverlening te kunnen geven. Anderzijds wordt rekening gehouden met de (globale) normen die er in het kwaliteitskader worden aangegeven, bijvoorbeeld in het kader van huiskamertoezicht, aanbieden van activiteiten, beschikbaarheid verpleegkundigen en artsen, etc.
Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe het personeelsbestand er op dit moment uitziet en hoe zich dit ontwikkelt bij ongewijzigd beleid. Met behulp van scenario analyses trachten wij vervolgens zicht te krijgen op onze toekomstige personeelsbehoefte om daaraan met gerichte acties sturing te kunnen geven.

*Let op: het totaal aantal medewerkers/fte uit de tabel komt niet exact overeen met de optelsom van de aantallen van de locaties/bedrijfsonderdelen van Cicero Zorggroep. Het verschil wordt veroorzaakt door de registratie van dubbele dienstverbanden, d.w.z. medewerkers die op meerdere locaties werkzaam zijn.