Samenstelling personeelsbestand

Samenstelling personeelsbestand (publicatie november 2017)

Inleiding/aanleiding
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor, dat zorgorganisaties waarop het kader betrekking heeft, hun personeelssamenstelling in kaart brengen en dit publiceren.
Het doel daarvan is een eenduidig vertrekpunt te formuleren en op basis daarvan acties uit te zetten om te komen tot een personeelssamenstelling die aansluit bij de (toekomstige) normen en afspraken die voortvloeien uit het kwaliteitskader.
Daarnaast wordt op deze wijze gestimuleerd dat instellingen reflecteren op de wijze waarop zij de organisatie en daarbinnen hun personeelsbestand hebben samengesteld. Die reflectie moet leiden tot permanente verbetering van de zorgverlening aan de cliënten van de zorginstelling.

In de tabel* hieronder ziet u de samenstelling van het intramurale personeelsbestand van Cicero Zorggroep.
Onder de tabel kunt u verder klikken voor gedetailleerdere informatie.


Voor een toelichting op de invulling van de functieniveaus, klik hier

Hieronder vindt u nadere informatie over:

  • de samenstelling van het personeel intramuraal per locatie/bedrijfsonderdeel
  • de verhouding tussen gekwalificeerd personeel en leerlingen
  • de aard van de dienstverbanden (vaste en tijdelijke contracten) en de verhouding daartussen
  • aantal vrijwilligers per zorgcentrum

Samenstelling personeel zorgcentrum Aan de Bleek
Samenstelling personeel zorgcentrum Ave Maria
Samenstelling personeel zorgcentrum Bronnenhof
Samenstelling personeel zorgcentrum Huize d’Alzon
Samenstelling personeel zorgcentrum Elvira-Leontine
Samenstelling personeel zorgcentrum Emmastaete
Samenstelling personeel zorgcentrum Huize Louise
Samenstelling personeel zorgcentrum Op den Toren
Samenstelling personeel zorgcentrum 't Brook
Samenstelling personeel palliatief centrum Heemhof
Samenstelling personeel zorgcentrum Pius
Samenstelling personeel zorgcentrum Schuttershof
Samenstelling personeel Gregoriushuis

Samenstelling personeel Cicero Expertisecentrum
voor Behandeling & Begeleiding
 ([para]medici)

Samenstelling personeel Bedrijfsbureau
Samenstelling personeel Vastgoed

Samenstelling personeel IMZ overhead

Verhouding gekwalificeerd personeel/leerlingen

Aard dienstverbanden Cicero Zorggroep

Vrijwilligers per zorgcentrum

Instroom/uitstroom
Voor Cicero Zorggroep bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers in 2016 in totaal 117 personen. De uitstroom was in totaal 135 personen. Het verlooppercentage komt daarmee uit op 9,57%.  In 2017 (tot november) bedraagt de instroom 215 medewerkers en de uitstroom 187 personen. Per saldo zijn er nu 18 medewerkers meer in dienst dan begin van het jaar. Door (tijdelijke) ophoging van contracten en meerwerk is het aantal Fte sterker gestegen dan het aantal medewerkers (+38,57 Fte op jaarbasis.)

Wanneer we kijken naar de in- en uitstroom in het primaire proces over de jaren 2015, 2016 en 2017 (tot november), dan blijkt daaruit dat de uitstroom in voorgaande jaren groter is geweest dan de instroom (2015: instroom 89 en uitstroom 101 personen en 2016 instroom 61 en uitstroom 83 personen). Voor een deel is deze uitstroom in 2015 en 2016 gefaciliteerd door een vrijwillige vertrekregeling (in verband met de sluiting van de locatie Vroenhof). In 2017 (tot 1 november) is de instroom groter dan de uitstroom (instroom 205, uitstroom 187 personen). Het verlooppercentage ligt in 2017 met 13.57% significant hoger dan in voorgaande jaren. Dit hogere verloop is op basis van een aantal afwegingen verklaarbaar. Allereerst zijn de mogelijkheden voor baanwissel voor zorgmedewerkers fors toegenomen en dat veroorzaakt –na jaren van stagnatie- een inhaalbeweging. Deze wordt bovendien versterkt door de actieve werving van omliggende zorginstellingen en attractieve mogelijkheden om als ZZP-er aan de slag te gaan.  Het hoge verloop baart zorgen; het is weinig effectief om in te zetten op het zo goed mogelijk binnenhalen van nieuwe medewerkers wanneer anderzijds het verloop groot is. Beperken van het verloop zal dan ook zeker speerpunt voor de komende periode worden.
Om de hogere instroom te realiseren moet een grote inspanning geleverd worden. De markt voor verplegend en verzorgend personeel vertoont in toenemende mate spanning tussen vraag en aanbod. De extra beschikbare middelen kunnen dan ook nog niet geheel worden omgezet in extra personeelscapaciteit. Het tekort aan medewerkers in dienst wordt momenteel opgevangen met de inzet van personeel niet in loondienst. Tot november bedroeg de totale inzet daarvan 21.4 Fte.

Doorstroom
Onder doorstroom verstaan we de verandering van functie, waarbij de nieuwe functie een ander niveau heeft dan de oude. Omdat functies in de zorg gekoppeld zijn aan een specifieke opleiding, is doorstroming in principe ook alleen mogelijk met het doorlopen van een opleiding. Cicero verzorgt (interne) opleidingen voor medewerkers van niveau 2 (helpende) naar niveau 3 (verzorgende IG) en van niveau 3 naar niveau 4 (verpleegkundige). In een beperkt aantal gevallen zijn er mogelijkheden om door te scholen naar niveau 5 (HBOV).

In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een wisselend aantal medewerkers die een (verkorte) aanvullende opleiding hebben doorlopen. De groep medewerkers die in staat is om een opleiding op een hoger niveau te doorlopen is in de loop van de tijd “uitgemolken” en er dienen zich weinig medewerkers aan die deze stap kunnen maken.

Stroomden in 2014 en 2015 nog 21 medewerkers per jaar uit een verkorte opleiding, in 2016 waren er dat nog slechts 8 en in 2017 zijn er helemaal geen verkorte opleidingen gestart. Voor februari 2018 staan welk een aantal verkorte opleidingen in de planning; dit betreft tot op heden 9 personen voor de verkorte opleiding tot verpleegkundige niveau 4. De opleidingen worden doorlopen onder de vlag van Cicero Zorggroep, alhoewel vaak een deel wordt doorgebracht bij Cicero Revalidatie & Herstelzorg BV (CRH). Dit laatste organisatieonderdeel heeft (gezien de korte bestaansgeschiedenis en het gegeven dat leerlingen op verschillende zorgsoorten praktijkervaring moeten opdoen) nog geen eigen doorstroomtrajecten.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is van januari tot november 2017 gemiddeld 5.39% excl. zwangerschap en 6.67% incl. zwangerschap. Het verzuim laat daarmee een kleine daling zien ten opzichte van de eerste helft van 2017 en dat is (tegen de landelijke trend in) een positieve ontwikkeling.

Ratio personele kosten
Er is geen duidelijke definitie van hetgeen onder de verhouding tussen personele kosten en opbrengsten verstaan wordt.

Wij hebben deze geïnterpreteerd als de verhouding tussen de totale bedrijfsopbrengsten (€ 67.415.048,-) en de personeelskosten (€ 42.934.486,-) zoals die opgenomen worden in de enkelvoudige jaarrekening van Cicero Zorggroep en de forecast tot november 2017. Daaruit blijkt, dat 63.69% van de bedrijfsopbrengsten aan personele kosten besteed wordt.

De ratio daalt ten opzichte van 2016; dit beeld is echter ten dele vertekend omdat in de personele kosten van verleden jaar een voorziening was opgenomen in verband met de afkoop ORT (als gevolg van de nieuwe cao VVT). De ratio, waarbij deze voorziening buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt 65%.
De extra financiële middelen zijn vrij laat in het jaar, met terugwerkende kracht, toegekend. Inzet van deze middelen heeft vervolgens wel plaatsgevonden, maar het lukt niet om deze in 2017 nog volledig te benutten. Dit veroorzaakt de daling van de ratio.

Doorkijk
Het op peil brengen én houden van de personeelsformatie vraagt op dit moment grote inspanningen van alle betrokkenen. Naast het optimaliseren van het proces van werving en selectie vraagt dit om een (geïntegreerd) arbeidsmarktbeleid. Daarin wordt naast recruitment vorm gegeven aan zaken als arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, binden & boeien, duurzame inzetbaarheid, etc.

Daarnaast worden er stappen gezet in de invulling van het kwaliteitskader, onder andere voor wat betreft het huiskamertoezicht en de faciliteiten die voor permanente reflectie en communicatie zullen worden geboden. We kunnen daarin constateren dat de bezetting van de groep artsen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde momenteel goed op orde is. Bovendien is geïnvesteerd in het optuigen van de functie verpleegkundige specialistisch triageteam en het scholen van medewerkers in klinisch redeneren, waardoor de druk op de vakgroep ouderengeneeskunde verminderd is. De taakverdeling tussen verzorgenden, verpleegkundigen niveau 4/5 en medici zal in de komende periode verder onderzocht en waar nodig bijgesteld worden. Tenslotte wordt per 1 januari 2018 de doorontwikkeling van ondersteunende functies in de IMZ doorgevoerd. Deze operatie beoogt het breder en flexibeler inzetbaar maken van een aantal ondersteunende functies, waardoor ontlasting van de zorgmedewerkers in het primaire proces mogelijk wordt.

In de komende periode zal de benodigde personeelsformatie verder in kaart gebracht worden om daarmee een goede basis te hebben voor de toekomstige behoeften.

*Let op: het totaal aantal medewerkers/fte uit de tabel komt niet exact overeen met de optelsom van de aantallen van de locaties/bedrijfsonderdelen van Cicero Zorggroep. Het verschil wordt veroorzaakt door de registratie van dubbele dienstverbanden, d.w.z. medewerkers die op meerdere locaties werkzaam zijn.