Vergroten/verkleinen

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor dat zorgorganisaties waarop het kader betrekking heeft, hun personeelssamenstelling in kaart brengen en dit publiceren. De gegevens hieronder zijn een beschrijving van de personeelssamenstelling in 2020. De indicatoren van de personeelssamenstelling zoals ze worden aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland, worden gepubliceerd in de Desan Portal.

De gegevens hieronder zijn deels gemiddelden over het gehele jaar 2020 en deels gebaseerd op 31 december 2020 als meetmoment. Bij de berekening van de gegevens wordt aangesloten op de definities zoals die door het Zorginstituut Nederland worden aangegeven. In de aantallen zijn uitsluitend medewerkers opgenomen die direct of indirect zorg verlenen aan intramurale verpleeghuiscliënten (WLZ indicatie ZZP 4-10).

2020 was ook voor Cicero Zorggroep een heel bijzonder jaar, waarbij de Covid-19 pandemie grote invloed op de bedrijfsvoering en de inzet van personele capaciteit heeft gehad. Daarnaast speelde de arbeidsmarktproblematiek onverminderd een grote rol, ook al diende zich een extra groep (zorg)medewerkers aan die gedurende de crisis wilden ondersteunen of uithelpen.

In lijn met de voorgaande jaren is er een grote inspanning gedaan om het personeelsbestand op peil te houden en waar mogelijk de capaciteit uit te breiden. Dit komt concreet tot uitdrukking in het grootschalig opleiden van leerlingen (zowel instroom als ten behoeve van doorstroom) en het aantrekken van medewerkers in ondersteunende functies. De omvang van de groep medewerkers op functieniveau 2 is daardoor andermaal toegenomen.

Als resultaat van de verschillende acties is het personeelsbestand in omvang toegenomen ten opzichte van het jaar 2019 met ruim 92 Fte. We zien een forse stijging in het aantal leerlingen; het opleidingsinstrument wordt nadrukkelijk ingezet om de tekorten aan verzorgenden IG en in mindere mate verpleegkundigen op te lossen. Volgens berekeningen in het kader van de strategische personeelsplanning (SPP) dreigt er desondanks een tekort aan met name verzorgenden IG. Dit is ook in 2020 al terug te zien in de aantallen medewerkers op opleidingsniveau 3.

Bovendien moeten we constateren, dat het nog verder oprekken van de opleidingscapaciteit niet haalbaar is; we lopen daarbij tegen de grenzen van begeleidingsmogelijkheden aan.

De inspanningen om medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te kunnen bieden hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. Eind 2020 heeft nog 21% van de medewerkers een tijdelijk contract (waaronder een grote groep leerlingen, die per definitie een tijdelijk contract hebben) en dat is bijna 15 procentpunt minder dan een jaar eerder.

Samenstelling van het intramurale personeelsbestand van Cicero Zorggroep

Fte

Verzorging niveau 1
huishoudelijk medewerker, medewerker WenS

64,21

Verzorging niveau 2
ondersteuner wonen & zorg, zorgkundige

187,46

Verzorging niveau 3
medewerker kleinschalig wonen, verzorgende, verzorgende IG

344,31

Verpleging niveau 4
verpleegkundige, verpleegkundige specialistisch triageteam

82,19

Verpleging niveau 6
HBO-VGG, verpleegkundig projectmedewerker

9,17 

Behandelaren
Therapeuten, artsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten

55,12 

Overige zorgmedewerkers

82,06 

Leerlingen

121,53

Eindtotaal

946,05 

Een grote groep vrijwilligers vormt een onmisbare schakel in de dienstverlening naar onze cliënten. Op alle locaties zijn dan ook vrijwilligers werkzaam. Zij worden met name ingezet voor aanvullende activiteiten die direct ten goede komen aan de cliënt. Daarnaast is een groep vrijwilligers actief in lokale en centrale cliëntenraden.

In totaal zijn per ultimo 2020 711 vrijwilligers werkzaam binnen Cicero Zorggroep. Dat aantal is iets lager dan in 2019 (736). Het kost inspanningen om de groep vrijwilligers op peil te houden. Bovendien wordt er geïnvesteerd in deze groep (begeleiding, scholing) om hen inzetbaar te houden in een steeds complexere zorgomgeving.

Instroom/uitstroom/doorstroom

Voor Cicero Zorggroep bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers in 2020 in totaal 297 medewerkers. Daar staat een uitstroom tegenover van 237 medewerkers. Per saldo levert dit een surplus van 60 medewerkers op.

De in- en uitstroom zijn lager dan in voorgaande jaren, maar nog steeds aan de hoge kant. We hebben gezien dat medewerkers gedurende de Covid-pandemie minder geneigd zijn om over te stappen naar een andere werkgever. Ook zijn er meer medewerkers met een vast contract, hetgeen het verloop eveneens drukt. Tenslotte is er in de tweede helft van 2020 in personeelsopzicht een pas op de plaats gemaakt in verband met dreigende begrotingsoverschrijding en verwachte terugloop van financiële middelen in de komende jaren.

Ten gevolge van de Covid-situatie was het gedurende het jaar nodig om meer medewerkers niet-in loondienst (uitzendkrachten, ZZP-ers) in te zetten. In totaal ging het daarbij om 37.04 Fte. De kosten van PNIL komen daarmee uit op 5.1% van de totale personeelskosten. Overigens is dit beeld nog enigszins vertekend doordat behandelaren en ondersteunende medewerkers gedurende de Covid-pandemie (waarbij zij hun eigen werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk konden uitvoeren) ingezet zijn in de directe cliëntenzorg.

Onder doorstroom verstaan we de verandering van functie, waarbij de nieuwe functie een ander niveau heeft dan de oude. Omdat functies in de zorg gekoppeld zijn aan een specifieke opleiding, is doorstroming in principe alleen mogelijk met het doorlopen van een opleiding. Cicero Zorggroep verzorgt interne opleidingen voor medewerkers van niveau 2 (helpende, helpende plus) naar niveau 3 (verzorgende IG, VZIG/MZ) en van niveau 3 naar niveau 4 (verpleegkundige). In een beperkt aantal gevallen zijn er mogelijkheden om door te scholen naar niveau 6 (HBO-V).

Omdat zelf opleiden een goede mogelijkheid is om te voorzien in de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers wordt hier maximaal op ingezet. Zowel voor wat betreft nieuwe medewerkers maar ook door het bieden van groeiperspectief via scholing. Op die manier zetten we in op het behoud van medewerkers en dat is –naast zorgen voor voldoende instroom- een steeds belangrijker thema om over voldoende capaciteit te kunnen beschikken.

Het bieden van maatwerk in opleidingen is in toenemende mate aan de orde; in feite bestaan de standaard opleidingstrajecten in de praktijk nauwelijks meer. Om die reden heeft Cicero Zorggroep (in lijn met de cao VVT) in 2020 een nieuw beloningssysteem voor BBL-leerlingen ingevoerd, waarbij de standaard leerjaren worden losgelaten.

De grote diversiteit aan opleidingsvarianten vraagt overigens veel van werkbegeleiding en praktijkopleiding. Dat maakt investeren daarin noodzakelijk.

De verhouding tussen medewerkers in opleiding (12.37%) en niet in opleiding (87.63%) is in het jaar 2020 duidelijk verschoven door een groter aandeel leerlingen.

Daarnaast biedt Cicero Zorggroep jaarlijks aan een grote groep stagiaires de mogelijkheid om het praktijkdeel van hun opleiding op een verpleeghuislocatie te doorlopen. In het afgelopen jaar ontvingen wij 141 stagiaires van diverse opleidingen.

Inzet medewerkers per cliënt

Op basis van de definities zoals die voor het kwaliteitskader gehanteerd worden is berekend, dat in 2020 per cliënt gemiddeld 1,07 Fte medewerker is ingezet. In 2019 bedroeg deze verhouding nog 0.91 Fte/cliënt. Dit laat zien, dat er in het afgelopen jaar verhoudingsgewijs meer capaciteit is ingezet in de directe cliëntenzorg; dat was immers ook de bedoeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.