Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor, dat zorgorganisaties waarop het kader betrekking heeft, hun personeelssamenstelling in kaart brengen en dit publiceren.

Het doel daarvan is een eenduidig vertrekpunt te formuleren en op basis daarvan acties uit te zetten om te komen tot een personeelssamenstelling die aansluit bij de (toekomstige) normen en afspraken die voortvloeien uit het kwaliteitskader. Daarnaast wordt op deze wijze gestimuleerd dat instellingen reflecteren op de wijze waarop zij de organisatie en daarbinnen hun personeelsbestand hebben samengesteld. Die reflectie moet leiden tot permanente verbetering van de zorgverlening aan de cliënten van de zorginstelling.
 

Samenstelling van het intramurale personeelsbestand van Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep totaal

medewerkers

Fte

Verzorging niveau 1
afdelingsassistent, medewerker WenS, zorghulp

132

45,14

Verzorging niveau 2
gastvrouw/-heer, helpende

215

127,55

Verzorging niveau 3
activiteitenbegeleiding, medew. kleinschaligwonen, verzorgende, verzorgende IG

531

399,77

Verpleging niveau 4
verpleegkundige, verantwoordelijke avond/nacht

93

74,49

Verpleging niveau 5
HBO-VGG, verpleegkundig projectmedewerker

7

6,11

Facilitair

122

73,57

Staf, ondersteuning & administratie

166

119,97

Management 

77

71,88

Medisch/paramedisch

122

96,75

Eindtotaal

1.465

1.015,23


Samenstelling personeel per locatie

Instroom/uitstroom

Voor Cicero Zorggroep bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers van januari - mei 2018 in totaal 166 personen. De uitstroom was in totaal 89 personen. Het verlooppercentage komt daarmee uit op 6.09%

Wanneer we kijken naar de in- en uitstroom in het primaire proces over de jaren 2015, 2016 en 2017 (tot en met mei), dan blijkt daaruit dat de uitstroom in voorgaande jaren groter is geweest dan de instroom (2015: instroom 89 en uitstroom 101 personen en 2016 instroom 61 en uitstroom 83 personen). Voor een deel is deze uitstroom in 2015 en 2016 gefaciliteerd door een vrijwillige vertrekregeling (in verband met de sluiting van de locatie Vroenhof). In de eerste maanden van 2017 is de instroom inmiddels ongeveer gelijk aan de uitstroom.

Daarvoor moet wel een grote inspanning geleverd worden. De markt voor verplegend en verzorgend personeel vertoont in toenemende mate spanning tussen vraag en aanbod. Aan uitbreiding van de bezetting van medewerkers in het primaire proces komen we dan ook nog nauwelijks toe. Het tekort aan medewerkers in dienst wordt momenteel opgevangen met de inzet van personeel niet in loondienst.

Inzet personeel niet in loondienst

Functiegroep

Fte

IMZ algemeen

Verzorging niveau 3

2,91

Aan de Bleek

Verzorging niveau 3

0,02

Ave Maria

Verzorging niveau 3

0,05

Bronnenhof

Verzorging niveau 3

1,44

't Brook

Verzorging niveau 3

0,05

Elvira-Leontine

Verzorging niveau 3

3,01

Emmasteate

Verzorging niveau 3

1,29

Gregoriushuis

Verzorging niveau 3

0,00

Heemhof

Verzorging niveau 3

0,07

Huize d'Alzon

Verzorging niveau 3

0,01

Huize Louise

Verzorging niveau 3

0,05

Op den Toren

Verzorging niveau 3

0,06

Pius

Verzorging niveau 3

0,07

Schuttershof

Verzorging niveau 3

1,63

Cicero Expertisecentrum

Medisch/paramedisch

4,13

Totaal

14,78

Doorstroom

Onder doorstroom verstaan we de verandering van functie, waarbij de nieuwe functie een ander niveau heeft dan de oude. Omdat functies in de zorg gekoppeld zijn aan een specifieke opleiding, is doorstroming in principe ook alleen mogelijk met het doorlopen van een opleiding. Cicero verzorgt (interne) opleidingen voor medewerkers van niveau 2 (helpende) -dit geldt alleen voor Cicero Thuis- naar niveau 3 (verzorgende IG) en van niveau 3 naar niveau 4 (verpleegkundige). In een beperkt aantal gevallen zijn er mogelijkheden om door te scholen naar niveau 5 (HBOV). Na een teruglopend aantal in 2016, is het aantal leerlingen -vooral voor de opleiding verpleegkundige- weer gestegen.
 

Verkorte opleiding 2014 2015 2016 2017 2018
Verzorgende IG 5 2 5 0 0
Verpleegkundige niveau 4 16 19 3 0 9

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is van januari tot en met mei 2018 gemiddeld 5,74%, exclusief zwangerschap en 6,93% inclusief zwangerschap.

Ratio personele kosten

Er is geen duidelijke definitie van hetgeen onder de verhouding tussen personele kosten en opbrengsten verstaan wordt. Wij hebben deze geïnterpreteerd als de verhouding tussen de totale bedrijfsopbrengsten (€ 35.556.052,-) en de personeelskosten (€ 22.175.911,-) in de periode van 1 januari - 31 mei 2018. Daaruit blijkt, dat 62,37% van de bedrijfsopbrengsten aan personele kosten besteed wordt.
 

Doorkijk

Op dit moment wordt er gewerkt aan prognoses om een strategische personeelsplanning tot stand te brengen. Daarbij wordt enerzijds gekeken welke aantallen en kwaliteiten managers per locatie wenselijk zouden vinden om op een optimale manier invulling aan de zorgverlening te kunnen geven. Anderzijds wordt rekening gehouden met de (globale) normen die er in het kwaliteitskader worden aangegeven, bijvoorbeeld in het kader van huiskamertoezicht, aanbieden van activiteiten, beschikbaarheid verpleegkundigen en artsen, etc.
Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe het personeelsbestand er op dit moment uitziet en hoe zich dit ontwikkelt bij ongewijzigd beleid. Met behulp van scenario analyses trachten wij vervolgens zicht te krijgen op onze toekomstige personeelsbehoefte om daaraan met gerichte acties sturing te kunnen geven.

*Let op: het totaal aantal medewerkers/fte uit de tabel komt niet exact overeen met de optelsom van de aantallen van de locaties/bedrijfsonderdelen van Cicero Zorggroep. Het verschil wordt veroorzaakt door de registratie van dubbele dienstverbanden, d.w.z. medewerkers die op meerdere locaties werkzaam zijn. 

Terug naar over Cicero Zorggroep