Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor, dat zorgorganisaties waarop het kader betrekking heeft, hun personeelssamenstelling in kaart brengen en dit publiceren.

Eind 2017 heeft Cicero Zorggroep in dat kader voor het eerst gegevens gepubliceerd. Inmiddels zijn we een jaar verder. Graag willen we daarom de cijfers verversen en een toelichting geven op de situatie van dit moment.

Allereerst dient te worden opgemerkt dat er in de afgelopen periode een enorme inspanning gedaan is om het personeelsbestand op peil te houden én daarnaast is er voor een deel invulling gegeven aan het streven om extra capaciteit beschikbaar te krijgen voor het primaire proces. Daarbij is voor een groot deel ingezet op de ondersteunende functies van met name niveau 2. Dit gezien het gegeven dat het aantrekken van medewerkers op niveau 3 en 4 (bovenop de vervangingsvraag) nagenoeg onmogelijk blijkt.

Bovendien is de opleidingscapaciteit eveneens fors uitgebreid. Dit is in de cijfers over 2018 slechts ten dele terug te vinden, omdat de grote instroom vooral vanaf januari 2019 zal plaatsvinden.

Het overzicht heeft ten opzichte van de gegevens van november 2017 veranderingen ondergaan. Niet alleen zijn functies gewijzigd, er heeft ook een herijking van de bij functies behorende opleidingsniveaus plaatsgevonden. De functies zijn daarbij in lijn gebracht met het EQF-systeem en dat leidt eveneens tot verschuivingen.

In totaliteit hebben de ondernomen acties geleid tot een stevige toename van het personeelsbestand met 113 personen en ruim 75 Fte. De instroom heeft ten dele een contract voor bepaalde tijd en daardoor groeit het aandeel van medewerkers met een tijdelijk contract naar 22,12%.

Samenstelling van het intramurale personeelsbestand van Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep totaal

medewerkers

Fte

Verzorging niveau 1
huishoudelijk medewerker, medewerker WenS

65

34,79

Verzorging niveau 2
ondersteuner wonen & zorg, zorgkundige

285

145,20

Verzorging niveau 3
medewerker kleinschalig wonen, verzorgende, verzorgende IG

499

379,97

Verzorging niveau 4
activiteitenbegeleiding

35

25,42

Verpleging niveau 4
verpleegkundige, verpleegkundige specialistisch triageteam

128

105,48

Verpleging niveau 6
HBO-VGG, verpleegkundig projectmedewerker

7 5,55

Facilitair

120

73,82

Staf, ondersteuning & administratie

179

128,57

Management 

74

71,37

Medisch/paramedisch

100

78,14

Eindtotaal

1.492

1.048,31


Samenstelling personeel per locatie

Instroom/uitstroom

Voor Cicero Zorggroep bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers van november 2017 tot november 2018 in totaal 336 personen. De uitstroom was in totaal 223 personen. Het verlooppercentage komt daarmee uit op 14.86%

De uitstroom van medewerkers is weliswaar lager dan de instroom (hetgeen per saldo leidt tot een toename van het personeelsbestand), maar het verlooppercentage is duidelijk hoger dan we in de afgelopen jaren hebben gezien. Dit zal ongetwijfeld samenhangen met de mogelijkheden die medewerkers op de arbeidsmarkt hebben om van werkomgeving te veranderen. De inspanningen zullen in de komende periode niet alleen gericht moeten zijn op optimale instroom, maar zeker ook op het behouden van medewerkers.

De inzet van medewerkers niet in loondienst (uitzendkrachten, ZZP-ers) is in het afgelopen jaar relatief beperkt geweest en zal ook in de komende periode geen hoge vlucht nemen. Achterliggende redenen zijn de forse toename van de medewerkers in loondienst, de sterk stijgende tarieven en beperkte beschikbaarheid van personeel niet in loondienst. Uitzendorganisaties hebben al aangekondigd dat de tarieven voor 2019 eveneens een sterke stijging zullen vertonen; reden temeer om hiervan zo weinig mogelijk gebruik te maken.

Inzet personeel niet in loondienst

Functiegroep

Fte

IMZ algemeen

Aan de Bleek

Verzorging niveau 3

0,15

Ave Maria

Verzorging niveau 3

0,00

Bronnenhof

Verzorging niveau 3

1,46

't Brook

Verzorging niveau 3

0,45

Elvira-Leontine

Verzorging niveau 3

4,26

Emmasteate

Verzorging niveau 3

0,93

Gregoriushuis

Verzorging niveau 3

0,00

Heemhof

Verzorging niveau 3

0,27

Huize d'Alzon

Verzorging niveau 3

0,03

Huize Louise

Verzorging niveau 3

0,00

Op den Toren

Verzorging niveau 3

0,85

Pius

Verzorging niveau 3

0,12

Schuttershof

Verzorging niveau 3

2,76

Cicero Expertisecentrum

Medisch/paramedisch

0,92

Totaal

12,20

Doorstroom

Onder doorstroom verstaan we de verandering van functie, waarbij de nieuwe functie een ander niveau heeft dan de oude. Omdat functies in de zorg gekoppeld zijn aan een specifieke opleiding, is doorstroming in principe ook alleen mogelijk door het doorlopen van een opleiding. Cicero verzorgt (interne) opleidingen voor medewerkers van niveau 2 (helpende) naar niveau 3 (verzorgende IG) en van niveau 3 naar niveau 4 (verpleegkundige). In een beperkt aantal gevallen zijn er mogelijkheden om door te groeien naar niveau 6 (HBOV).

Omdat zelf opleiden een goede mogelijkheid is om te voorzien in de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers wordt hierop maximaal ingezet. Dit stelt uiteraard eisen aan de begeleiding van leerlingen en ook daarin wordt momenteel extra geïnvesteerd.

Deze extra inspanningen zijn ook terug te vinden in de verhouding tussen medewerkers in opleiding (7,53%) en niet in opleiding (92.47%).

Verkorte opleiding 2014 2015 2016 2017 2018
Verzorgende IG 5 2 5 0 17
Verpleegkundige niveau 4 16 19 3 0 27
Verpleegkundige niveau 6 0 1 0 0 1

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was van januari tot en met november 2018 gemiddeld 5.36%, exclusief zwangerschap en 6.22% inclusief zwangerschap. Landelijk ligt het cijfer voor VVT-organisaties momenteel op 7,05% (inclusief) en daar zit Cicero Zorggroep dus ruim onder.

Ratio personele kosten

Er is geen duidelijke definitie van hetgeen onder de verhouding tussen personele kosten en opbrengsten verstaan wordt. Wij hebben deze geïnterpreteerd als de verhouding tussen de totale bedrijfsopbrengsten (€ 71.721.572,-) en de personeelskosten (€ 45.755.133,-) in de periode van 1 januari - 31 mei 2018. Daaruit blijkt dat 63.80% van de bedrijfsopbrengsten aan personele kosten besteed wordt. Dat is in vergelijk met een jaar geleden een kleine stijging.

Doorkijk

Het blijkt nog steeds lastig om een helder beeld te krijgen van de aantallen en kwaliteiten van medewerkers die als basisbezetting per team/locatie nodig zijn om de dienstverlening te kunnen leveren. Er wordt daarom in de komende maanden externe ondersteuning ingeschakeld om tot een adequaat overzicht in het kader van strategische personeelsplanning te komen (SPP).

Deze gegevens vormen vervolgens het vertrekpunt voor scenarioanalyses en worden eveneens gebruikt als input voor het (strategisch) opleidingsplan dat momenteel in ontwikkeling is.

Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, is er een substantiële verbetering van het instroomproces gerealiseerd, met name dankzij een veel effectiever recruitment. Het verloop is echter hoog, vooral onder de groep medewerkers die nog maar kort in dienst is. Inspanningen dienen er daarom op gericht te zijn om medewerkers op een passende wijze voor de organisatie te behouden. Omdat daarop vele factoren van invloed zijn is dit geen makkelijk, maar wel dringend noodzakelijk proces. Verwachting is immers dat de arbeidsmarkt vooralsnog niet minder krap zal worden.

Let op: het totaal aantal medewerkers/fte uit de tabel komt niet exact overeen met de optelsom van de aantallen van de locaties/bedrijfsonderdelen van Cicero Zorggroep. Het verschil wordt veroorzaakt door de registratie van dubbele dienstverbanden, d.w.z. medewerkers die op meerdere locaties werkzaam zijn. 

Terug naar over Cicero Zorggroep