Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor dat zorgorganisaties waarop het kader betrekking heeft, hun personeelssamenstelling in kaart brengen en dit publiceren.

Eind 2017 heeft Cicero Zorggroep in dat kader voor het eerst gegevens gepubliceerd en inmiddels zijn we ruim een jaar verder. De gegevens over het gehele jaar 2018 zijn nu bekend, waarbij overigens dient te worden aangetekend dat –anders dan bij eerdere publicaties- niet wordt uitgegaan van een stand van zaken op een peildatum, maar gemiddelden over het gehele jaar 2018. Daarmee sluit de berekeningswijze aan op de definities zoals aangegeven door het Zorginstituut Nederland

In de afgelopen periode is er een enorme inspanning gedaan om het personeelsbestand op peil te houden én daarnaast is er al voor een deel invulling gegeven aan het streven om extra capaciteit beschikbaar te krijgen voor het primaire proces. Daarbij is voor een groot deel ingezet op de ondersteunende functies van met name niveau 2. Dit gezien het gegeven dat het aantrekken van medewerkers op niveau 3 en 4 (bovenop de vervangingsvraag) nagenoeg onmogelijk blijkt.

Bovendien is de opleidingscapaciteit eveneens fors uitgebreid; dat is in de cijfers over 2018 nog maar ten dele terug te vinden, omdat de grote instroom vooral vanaf januari 2019 zal plaatsvinden.

Het overzicht heeft ten opzichte van de gegevens van november 2017 veranderingen ondergaan. Niet alleen zijn functies gewijzigd en wordt er met een gemiddelde over het jaar gerekend, er heeft ook een herijking van de bij functies behorende opleidingsniveaus plaatsgevonden. De functies zijn daarbij in lijn gebracht met het EQF-systeem en dat leidt eveneens tot verschuivingen.

In totaliteit hebben de ondernomen acties geleid tot een stevige toename van het personeelsbestand. De instroom heeft ten dele een contract voor bepaalde tijd en daardoor groeit het aandeel van medewerkers met een tijdelijk contract naar 22,12% eind 2018.

Samenstelling van het intramurale personeelsbestand van Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep totaal

medewerkers

Fte

Verzorging niveau 1
huishoudelijk medewerker, medewerker WenS

70

36,67

Verzorging niveau 2
ondersteuner wonen & zorg, zorgkundige

276

135,95

Verzorging niveau 3
medewerker kleinschalig wonen, verzorgende, verzorgende IG

538

405,68

Verpleging niveau 4
verpleegkundige, verpleegkundige specialistisch triageteam

125

100,17

Verpleging niveau 6
HBO-VGG, verpleegkundig projectmedewerker

5 4,00

Facilitair

122

74,09

Staf, ondersteuning & administratie

174

124,67

Management 

75

71,36

Medisch/paramedisch

102

77,44

Eindtotaal

1.487

1.030,05

Een grote groep vrijwilligers vormt een onmisbare schakel in de dienstverlening naar onze cliënten. Op alle locaties zijn dan ook vrijwilligers aan de slag. Zij worden met name ingezet voor aanvullende activiteiten die direct ten goede komen aan de cliënt.

In totaal zijn er 722 vrijwilligers werkzaam, waaronder 50 leden van lokale en centrale cliëntenraden.


Samenstelling personeel per locatie

Instroom/uitstroom

Voor Cicero Zorggroep bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers in 2018  in totaal 336 personen. De uitstroom was in totaal 223 personen. De uitstroom van medewerkers is weliswaar lager dan de instroom (hetgeen per saldo leidt tot een toename van het personeelsbestand), maar het verlooppercentage is duidelijk hoger dan we in de afgelopen jaren hebben gezien.

Dit zal ongetwijfeld samenhangen met de mogelijkheden die medewerkers op de arbeidsmarkt hebben om van werkomgeving te veranderen. Daarnaast groeit de groep medewerkers in de leeftijdscategorie boven 55 jaar en daarmee ook de uitstroom vanwege pensionering. De inspanningen zullen in de komende periode niet alleen gericht moeten zijn op optimale instroom, maar zeker ook op het behouden van medewerkers.

De inzet van medewerkers niet in loondienst (uitzendkrachten, ZZP-ers) is in het afgelopen jaar relatief beperkt geweest en zal ook in de komende periode geen hoge vlucht nemen. Achterliggende redenen zijn de forse toename van de medewerkers in loondienst, de sterk stijgende tarieven en beperkte beschikbaarheid van personeel niet in loondienst. Uitzendorganisaties hebben al aangekondigd dat de tarieven voor 2019 eveneens een sterke stijging zullen vertonen; reden temeer om hiervan zo weinig mogelijk gebruik te maken. Binnen de totale organisatie werden in 2018 voor 14,06 Fte aan personeel niet in loondienst ingezet. Daarmee komen de kosten voor PNIL uit op 1,83% van de totale personeelskosten.

Inzet personeel niet in loondienst

Fte

IMZ algemeen

-

Aan de Bleek

0,23

Ave Maria

0,00

Bronnenhof

1,54

't Brook

0,39

Elvira-Leontine

4,88

Emmasteate

1,03

Gregoriushuis

0,00

Heemhof

0,39

Huize d'Alzon

0,02

Huize Louise

0,00

Op den Toren

1,14

Pius

0,39

Schuttershof

2,88

Cicero Expertisecentrum

1,16

Totaal

14,06

Doorstroom

Onder doorstroom verstaan we de verandering van functie, waarbij de nieuwe functie een ander niveau heeft dan de oude. Omdat functies in de zorg gekoppeld zijn aan een specifieke opleiding, is doorstroming in principe alleen mogelijk met het doorlopen van een opleiding. Cicero verzorgt (interne) opleidingen voor medewerkers van niveau 2 (helpende)  naar niveau 3 (verzorgende IG) en van niveau 3 naar niveau 4 (verpleegkundige). In een beperkt aantal gevallen zijn er mogelijkheden om door te scholen naar niveau 6 (HBOV).

Omdat zelf opleiden een goede mogelijkheid is om te voorzien in de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers wordt hierop maximaal ingezet; dit komt ook tot uitdrukking in het opstarten van opleidingsgroepen specifiek gericht op zij-instromers. Dat stelt uiteraard eisen aan de begeleiding van leerlingen en ook daarin wordt momenteel extra geïnvesteerd.

Deze extra inspanningen zijn terug te vinden in de verhouding tussen medewerkers in opleiding (7,0%) en niet in opleiding (93,0%).

Verkorte opleiding 2014 2015 2016 2017 2018
Verzorgende IG 5 2 5 0 17
Verpleegkundige niveau 4 16 19 3 0 27
Verpleegkundige niveau 6 0 1 0 0 1

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is van januari tot en met december 2018 gemiddeld 5.64%, exclusief zwangerschap. Landelijk ligt het cijfer voor VVT-organisaties momenteel op 7,05% (inclusief) en daar zit Cicero Zorggroep ruim onder. De verzuimfrequentie (het gemiddelde aantal ziekmeldingen per medewerker) ligt voor zorgmedewerkers van Cicero Zorggroep op 1,02. We zien -in lijn met de landelijke cijfers- een licht oplopend verzuim. Om die reden zal ook in de komende tijd nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan het optimaliseren van de aanwezigheid van medewerkers.

Ratio personele kosten

Er is geen duidelijke definitie van hetgeen onder de verhouding tussen personele kosten en opbrengsten verstaan wordt. Wij hebben deze geïnterpreteerd als de verhouding tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de personeelskosten. Daaruit blijkt, dat 63.80% van de bedrijfsopbrengsten aan personele kosten besteed wordt. Dat is in vergelijk met een jaar geleden een kleine stijging.

Wanneer we het gemiddeld aantal cliënten afzetten tegen het gemiddeld aantal medewerkers dan volgt daaruit een ratio van 0.87. Tegenover elke cliënt staat dus 0.87 Fte aan medewerkers.

Doorkijk

In de eerste maanden van 2019 is er –met externe ondersteuning- gewerkt aan het in kaart brengen van de personele bewegingen die er in de afgelopen periode zijn geweest en die in de komende periode te verwachten zijn. De eerste resultaten van deze strategische personeelsplanning bevestigen wat we eigenlijk al wisten: wanneer we de afspraken uit het kwaliteitskader willen waarmaken en tegemoetkomen aan onze eigen (groei-)ambities, is er in de komende drie jaar een immense groep nieuwe medewerkers nodig. Dit lijkt, met het beleid zoals we dat nu voeren, een nagenoeg onmogelijke opgave. Er wordt dan ook uitgebreid bekeken welke andere of aanvullende maatregelen nodig zijn..

Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt is er een substantiële verbetering van het instroomproces gerealiseerd, met name dankzij een veel effectiever recruitment. Dit kan nog verder verbeterd worden door in te zetten op “employer branding”, het neerzetten van Cicero Zorggroep als excellente werkgever, waarvoor iedereen graag wil werken.

Het verloop is echter hoog, vooral onder de groep medewerkers die nog maar kort in dienst is. Inspanningen dienen er daarom op gericht te zijn om medewerkers op een passende wijze voor de organisatie te behouden. Omdat daarop vele factoren van invloed zijn is dit geen makkelijk, maar wel dringend noodzakelijk proces. Verwachting is immers dat de arbeidsmarkt vooralsnog niet minder krap zal worden.

Let op: het totaal aantal medewerkers/fte uit de tabel komt niet exact overeen met de optelsom van de aantallen van de locaties/bedrijfsonderdelen van Cicero Zorggroep. Het verschil wordt veroorzaakt door de registratie van dubbele dienstverbanden, d.w.z. medewerkers die op meerdere locaties werkzaam zijn. 

Terug naar over Cicero Zorggroep