Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Leden raad van toezicht - aandachtsgebieden Financiën & ICT en HRM & Ondernemerschap

Profielschetsen:

 • Lid raad van toezicht Cicero Zorggroep met als aandachtsgebied Financiën en ICT
 • Lid raad van toezicht Cicero Zorggroep met als aandachtsgebied HRM en Ondernemerschap

Afhankelijk van de competenties, expertisegebieden, wensen en mogelijkheden, wordt aan een van beide functies het voorzitterschap van de raad van toezicht per 01-01-2022 gekoppeld.

Algemeen
Cicero Zorggroep ondersteunt mensen met een zorgvraag om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. De bijdrage van Cicero Zorggroep kan bestaan uit eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Een belangrijk element hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van cliënten en het behoud van het eigen sociale netwerk.

Cicero Zorggroep is een betrouwbare en stabiele Zuid-Limburgse zorgondernemer met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Cicero Zorggroep is een innovatieve zorgaanbieder die op creatieve en flexibele wijze inspeelt op bestaande en nieuwe zorgbehoeften van cliënten. Dat doet ze alleen of samen met andere organisaties, voor wie zij een betrouwbare samenwerkingspartner is. Zij levert kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Zij meet die kwaliteit en legt daarover verantwoording af. Cicero Zorggroep doet dit vanuit haar kernwaarden, vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.   

Strategie
De steeds wijzigende kaders met bijbehorende wet- en regelgeving van de overheid in combinatie met de wensen, behoeften en eisen van de kritische zorgconsument vragen in toenemende mate een koers waarin een grote mate van wendbaarheid en flexibiliteit besloten ligt. 

Begin 2020 werd de nieuwe strategie van Cicero Zorggroep voor de jaren 2020-2025 vastgesteld: ‘Ouderenzorg 8.0, Een eigenwijze koers’. Deze koers wordt in 2022 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De kern van de strategie Ouderenzorg 8.0 is zo veel mogelijk voorkómen dat mensen langdurig moeten worden opgenomen. Cicero gelooft in een toekomst van het verpleeghuis als tijdelijk interventiecentrum. Het streven is verpleeghuiszorg voor 1 op de 3 cliënten als tijdelijke interventie in te kunnen zetten binnen nu en 5 jaar. Soms kan dat betekenen dat cliënten eerder dan nu worden opgenomen, maar dan tijdelijk, waardoor mensen na kortere tijd definitief en veilig verantwoord naar huis kunnen. Het doel is niet langer thuis blijven vóór de opname, maar langer thuis blijven in algemene zin.

De koers van Cicero Zorggroep voor 2020-2025 concentreert zich op:

 • de realisatie van de strategie Ouderenzorg 8.0 door onder andere te investeren in vroegsignalering en preventie ter voorkoming van langdurige verpleeghuisopname, doorontwikkeling van de frontoffice functies, herinrichting van de primaire processen binnen de intramurale zorg en het verder versterken en verhogen van de deskundigheid van medewerkers;
 • het programma Medewerker Cruciaal;
 • het implementeren van een structuur voor innovatie en organisatieontwikkeling;
 • het realiseren van vernieuwend aanbod op het gebied van huisvesting;
 • het versterken van verbindingen binnen en buiten de organisatie.

Organisatiestructuur
Cicero Zorggroep werkt met een eenhoofdige raad van bestuur en heeft op basis van de vastgestelde strategie, de volgende bedrijfsonderdelen: intramurale zorg, revalidatie, thuiszorg en transmurale zorg, en innovatie en organisatieontwikkeling, met ieder een eindverantwoordelijke.

Raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) bestaat statutair uit tenminste vijf personen, waarvan één is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad van de stichting. De CCR wordt actief betrokken bij het wervings- en selectieproces van alle leden van de raad van toezicht. Voor alle leden geldt dat over een voorgenomen benoeming advies wordt ingewonnen bij de OR.

Taken van de raad van toezicht
De raad van toezicht oefent de hem statutair opgelegde taken uit en richt zijn toezicht zodanig in, dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin optimaal tot uiting komt.

Onverminderd de gebruikelijke, in de statuten aan de raad van toezicht opgedragen taken, zijn voorwerp van toezicht:

 • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
 • De kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteunende processen;
 • De organisatie en haar performance;
 • Het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • Het functioneren en handelen van de raad van bestuur, alsmede de continuïteit van het bestuur;
 • Belangrijke externe ontwikkelingen;
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie van de stichting.

De raad van toezicht treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de raad van bestuur. De raad van toezicht functioneert als werkgever voor de raad van bestuur.

Hij neemt de statutair toegewezen beslissingen, zoals de goedkeuring van belangrijke strategische, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen.

Besturings- en toezichtfilosofie
De rvt gaat uit van een positief mensbeeld in haar toezichthoudende rol. Uitgangspunt is dat de bestuurder beschikt over een moreel kompas en van daaruit handelt in het belang van de organisatie.

Toezicht wordt niet meer alleen gezien als inspectie of controle achteraf, maar vervult ondertussen veel meer een scharnierfunctie in de beleidscyclus. Voor de beleidsvorming en de beleidsuitvoering is een actieve en adequate invulling van de toezichtfunctie belangrijk. Hierin spelen een aantal taken/functies een rol, die afhankelijk van de omstandigheden meer of minder prominent aanwezig zullen zijn. Dat betreft de rol als werkgever, de rol als adviseur en de rol als controleur.

De rvt legt verantwoording af over het door hem uitgevoerde toezicht en de wijze waarop hij zijn rol invulling heeft gegeven aan de stakeholders van de organisatie.

De leden van de rvt opereren vanuit een ’lerende houding’, geven feedback aan elkaar, spreken elkaar aan en zijn ontvankelijk voor feedback van de stakeholders.

Eisen m.b.t. de algemene profielschets voor de raad van toezicht als geheel

Voor de raad van toezicht als geheel gelden de volgende eisen:

 • Maatschappelijk heterogene samenstelling;
 • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders;
 • Zo mogelijk een evenwichtige samenstelling in termen van man/vrouw;
 • Een directe binding met de regio waarin de stichting werkzaam is van tenminste twee leden;
 • Complementariteit van de leden qua kennis, ervaring en netwerken;
 • Onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar opererend;
 • Handelend in overeenstemming met de Governance code zorg 2017.

Eisen m.b.t. profielschetsen van de individuele leden van de raad van toezicht

Voor de individuele leden van de raad van toezicht gelden de volgende eisen:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Standvastigheid, maar bereid tot concessies en consensus; geen solisme;
 • Vermogen om te reflecteren op de eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief kunnen denken;
 • Teamplayer;
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Een attitude die wordt gekenmerkt door integriteit, consensus zoekend en mentale weerbaarheid;
 • Beschikken over een sterk normbesef en zorgvuldigheid;
 • Onafhankelijk, geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Bereidheid en vermogen om (vrijwel) alle vergaderingen bij te wonen en deze behoorlijk voor te bereiden;
 • Het beschikken over een relevant netwerk;
 • Binding met het werkgebied van Cicero Zorggroep;
 • Moet passen binnen het team.

Aanvullende eisen m.b.t. het voorzitterschap van de raad van toezicht

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.

Relevante competenties

Authenticiteit: Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Bestuurlijk inzicht: Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview: Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef: Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid: Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de zorg en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming: Moet de lastige vragen durven blijven stellen en in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler: Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is ook in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Zelfreflectie: Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussies over het functioneren van de raad en zichzelf als lid. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen.
Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Aanvullende vereisten

Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Cicero Zorggroep in het bijzonder;

 • Ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder in een grote (zorg)organisatie;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Strategisch en ondernemend inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • Onafhankelijkheid in denken, met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de mentaliteit om als klankbord te dienen voor de rvb;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting Cicero Zorggroep stellen;
 • Vergaderleider, procesbewaker, bevordert ieders inbreng, sturend op besluitvorming;
 • Een heldere, moderne visie op Good Governance;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke sensitiviteit en verbindend vermogen; weet een prettige werksfeer te creëren met collega’s, de rvb, medezeggenschapsorganen en management team;
 • Binnen één jaar na aanstelling heeft de voorzitter een post-academische opleiding voor toezichthouders afgerond die goedgekeurd is door de NVTZ, dan wel is hij bereid die te volgen binnen een jaar na de aanstelling als voorzitter.

Specifieke profielschetsen

Lid met het aandachtsgebied financiën en ICT

De vacature ontstaat door het gelijktijdige -reguliere- vertrek van zowel de voorzitter als een lid van de raad per 01-07-2021, beiden met een financiële achtergrond en bedrijfskundige expertise. ICT is niet specifiek belegd bij een van beide portefeuilles.

U heeft expertise en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, de zorg of de zakelijke dienstverlening rondom het financiële domein alsmede ervaring met en kennis van ondersteunende ICT systemen die zowel het primaire als secundaire proces ondersteunen. U daagt de status quo uit en stimuleert (ver)nieuwende, inzichten, ideeën, producten en diensten, maar heeft tegelijk oog voor de investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatierisico’s.

U heeft inzicht in hoe ontwikkelingen op verschillende terreinen impact hebben op de toekomst van de (zorg)organisatie en hoe daarop strategisch beleid of lange termijn doelstellingen te ontwikkelen.

Specifieke eisen m.b.t. het expertisegebied

Kennis en ervaring:

 • Voldoende kennis van de zorg en de relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen om de Cicero-organisatie en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • Inzicht in het complexe krachtenveld waarin de organisatie opereert;
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Financieel deskundig door opleiding en ervaring, gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting;
 • Brede expertise met betrekking tot ICT-systemen die relevant zijn voor de organisatie;
 • Kennis op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement en ervaring met de integrale aanpak van risicomanagement.

Lid met het aandachtsgebied HRM en Ondernemerschap

U heeft brede kennis van en ervaring opgedaan als HR-professional in (zorg) organisaties. Uw competenties omvatten, naast HRM  tevens kennis en ervaring m.b.t. het ondernemerschap en het innoveren van bedrijfsprocessen. U bent een doorwrocht HR professional met aandacht voor de mens als cruciale factor in het bedrijfsproces en de kwaliteit van zorg.

Specifiek eisen m.b.t. het expertise gebied

Kennis en ervaring:

 • Kennis van inhoudelijke HR-vraagstukken die in (zorg)organisaties spelen;
 • Een achtergrond als HR-professional;
 • Leidinggevende HR-ervaring in een organisatie;
 • Kennis van en ervaring met HR-aspecten rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking;
 • Ervaring met en kennis van arbeidsmarktvraagstukken en personeelsplanning;
 • Kennis van en ervaring met ondernemerschap en de innovatie van bedrijfsprocessen;
 • Toezichthoudende ervaring is een pre.

Honorering
De raad van toezicht vergadert minimaal zes maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. U dient uit te gaan van een frequentie van 10 bijeenkomsten per jaar. Tevens neemt de raad deel aan organisatie-brede bijeenkomsten en vindt twee keer per jaar overleg plaats met de medezeggenschapsorganen en de Professionele Advies Raad.

Elk lid ontvangt een passende vergoeding conform de NVTZ-code.

Inlichtingen en solliciteren

Voor inlichtingen over de vacatures kunt u terecht bij:

de heer Danny Zonneveld, voorzitter raad van toezicht, M 06 51 22 47 06
de heer Peter Peters, vicevoorzitter raad van toezicht, M 06 22 62 26 11

Er zal een selectiecommissie worden samengesteld. Deze zal bestaan uit 2 of 3 leden van de rvt en een lid van de CCR. De bestuurder zal als adviseur deelnemen aan de selectiecommissie.

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 5 maart 2021 richten aan:

Cicero Zorggroep
T.a.v. mw. Sera Langenveld, bestuurssecretaris
E secretaris.raadvantoezicht@cicerozorggroep.nl

In week 12 en 13 vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats.