Cicero Zorggroep
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Wet zorg en dwang (voorheen BOPZ)

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden, als opvolger van de Wet Bopz. Deze wet sluit beter aan bij de zorg van nu en in de toekomst voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Als gevolg van deze wetswijzing moeten zorgorganisaties veel afspraken en procedures op een andere manier vormgeven. 2020 is daarvoor een overgangsjaar.

De wet is cliëntvolgend en geldt dus niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook thuis of op de dagbesteding. Cicero Zorggroep heeft er voor gekozen om te starten in de intramurale zorg. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid van de wet in de thuissituatie, wordt ook hier de Wzd geïmplementeerd.

Nee, tenzij….In de nieuwe wet staan vrijheid en zorgvuldigheid voorop. Het uitgangspunt van de Wzd is 'Nee, tenzij…'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, in principe níet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel'. Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie. Er is sprake van onvrijwillige zorg als een cliënt of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de cliënt zich verzet.

Hoe ver is Cicero Zorggroep met de invoering van de Wzd?
De implementatie is inmiddels goed op gang gekomen. Het beleidsplan is voor instemming voorgelegd aan de CCR en ook de PAR is gevraagd om advies. Verder zijn e-learning modules ontwikkeld en worden zorgmanagers en Wzd functionarissen nog in september geschoold in het toepassen van  de module Wzd in het ECD.   De bedoeling is dat Cicero vanaf 1 oktober geleidelijk overgaat op het toepassen van het stappenplan in het ECD. Vanaf deze tijd zullen zorgmanagers in de rol van zorgverantwoordelijke in ieder MDO over een bewoner de (on)vrijwillige zorg kritisch onder de loep nemen, uiteraard in samenspraak met de bewoner en/of de vertegenwoordiger van de bewoner. Daar waar sprake is van onvrijwillige zorg, zullen de zorgverantwoordelijken goed bekijken of de zorg niet toch met een vrijwillig alternatief te realiseren is. Lukt dat niet, dan zal het stappenplan, dat is voorgeschreven in de wet, gevolgd worden. De Wzd-functionaris, een niet bij de zorg betrokken arts of GZ-psycholoog, kijkt mee met de zorgverantwoordelijke en ziet er op toe  dat onvrijwillige zorg op een zo min mogelijk ingrijpende manier gebeurt  en ook zo kort mogelijk duurt.

Ondertussen wordt ook de laatste hand gelegd aan de informatievoorziening aan cliënten en hun vertegenwoordigers. Tevens  is mevrouw Sonja Bos, als onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon speciaal voor vragen over de Wzd, verbonden met de organisatie.Ten slotte is goed nagedacht over hoe tijdens reguliere overleggen (bijv. gedragsvisites) continue bijgeleerd kan worden over onvrijwillige zorg en dan met name over het voorkómen ervan. Klik hier voor meer informatie over de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, Sonja Bos.

Kortom het implementatietraject is goed op gang gekomen, ondanks de opgelopen vertraging door corona. In september worden zoveel mogelijk de puntjes op de i gezet als het gaat om informatievoorziening, protocollen en werkinstructies.

Lees hier onze brochure over de Wet zorg en dwang.

In deze video wordt de Wet zorg en dwang nog eens kort uitgelegd.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden op www.dwangindezorg.nl.

Voor meer informatie over de procedures rond een gedwongen opname, kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de Cicero Zorgservice.