Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Informatie over Coronavirus

10 mei 2022

Vanaf mei 2022 gelden binnen Cicero geen specifieke coronamaatregelen meer.

Natuurlijk blijven de landelijk geldende adviezen/maatregelen van kracht én vragen we iedereen om het gezonde verstand te gebruiken. Door bijvoorbeeld niet met onnodig veel mensen samen te zijn en wél nog een mondkapje te dragen als dat verstandiger is.


Update: 31 maart 2022

Hoewel we binnen Cicero te maken hebben met een behoorlijk aantal besmettingen onder bewoners/cliënten, is het verloop over het algemeen mild. Mensen zijn niet of nauwelijks ziek.

Cicero heeft dan ook, in overeenstemming met het landelijke beleid, de meeste coronamaatregelen losgelaten.
Om de gezondheid van onze kwetsbare bewoners/cliënten te beschermen, wordt wél een beroep gedaan op ieders gezonde verstand voor wat betreft handhygiëne, ventileren, het houden van afstand waar mogelijk, testen bij klachten en gebruik PBM’s waar nodig (of gewenst).
Daarop vertrouwend is ook de 1,5 m afstand als algemene regel losgelaten.
Toch vragen we iedereen om hier verstandig mee om te gaan en niet met onnodig veel mensen (dicht) bij elkaar te zijn: bescherm uzelf, uw naaste én onze medewerkers tegen besmetting.

Een mondkapje is niet meer verplicht, ook niet voor onze medewerkers (behalve bij de directe zorgverlening). Uiteraard staat het medewerkers en bezoekers vrij om wél nog een mondkapje te dragen wanneer men zich daar veilig bij voelt.


Update: 18 februari 2022

De situatie rondom corona binnen Cicero is op dit moment redelijk stabiel en onder controle. 
Daarom worden met ingang van 18 februari 2022 onderstaande versoepelingen doorgevoerd (basisregels blijven daarnaast van kracht):

 • De bezoekregeling wordt versoepeld: er geldt geen maximum aantal bezoekers meer. (Wanneer er zich op een locatie een uitbraak voor mocht doen, kan de bezoekregeling uiteraard tijdelijk worden aangescherpt).
 • De 1,5 m afstand houden blijft van kracht. Dat geldt voor medewerkers en bezoekers, niet voor de bewoners onderling.
 • De mondkapjesplicht is alleen nog maar van toepassing wanneer het niet mogelijk is om 1,5 m afstand te houden. Dit geldt voor medewerkers en bezoekers, niet voor bewoners.
 • De restaurants in onze zorgcentra zijn open voor bewoners en bezoekers, nadrukkelijk mét inachtneming van de 1,5 m afstand (behalve voor bewoners onderling).
  De restaurants zijn zodanig ingericht dat er voldoende afstand kan worden gehouden.
  ​In het restaurant geldt hetzelfde mondkapjesbeleid als op de gehele locatie: alleen wanneer 1,5 m afstand houden niet mogelijk is.


Update: 19 januari 2022

De coronasituatie binnen Cicero is op dit moment redelijk onder controle: er zijn weinig besmettingen onder bewoners/cliënten. (Grote) uitbraken zijn momenteel niet aan de orde. Ook onder medewerkers loopt het aantal besmettingen terug.

Mede door de hoge besmettelijkheid van de omikron-variant betekent dit helaas nog niet dat we kunnen versoepelen; we gaan er vanuit dat de situatie op dit moment tamelijk gunstig is júist vanwege het naleven van de diverse maatregelen en afspraken.

Hierbij blijft het de grootste uitdaging om onze kwetsbare bewoners/cliënten zo goed mogelijk te beschermen.

Daarom vragen wij bezoekers van Cicero om het advies van de overheid rondom het dragen van mondkapjes te volgen: draag een medisch mondmasker (minimaal type II) en geen herbruikbare (zelfgemaakte) stoffen mondkapjes.

We rekenen op ieders begrip en naleving van dit dringende advies.

Voor het overige blijven de eerder gecommuniceerde maatregelen van toepassing, conform berichtgeving op deze website.


Update: 22 december 2021

Hoewel het aantal coronabesmettingen binnen Cicero op dit moment afneemt, zijn er ernstige zorgen om de omikron-variant. Verwacht wordt dat deze variant snel op zal rukken en binnen een aantal dagen dominant zal zijn. Deze variant is veel besmettelijker en de verspreiding gaat dus veel sneller. 

Om de veiligheid van onze bewoners en cliënten op de locaties zo goed mogelijk te waarborgen, mede met het oog op de omikron-variant, gelden onderstaande extra/nieuwe maatregelen (contactpersonen zijn/worden per brief geïnformeerd):

 • De restaurants in onze zorgcentra zijn tot nader bericht gesloten voor bezoekers. Restaurants blijven wel open voor de bewoners en cliënten (betreft de cliënten 'van buiten', die dagelijks de maaltijd nuttigen op locatie) en zijn zodanig ingericht dat er voldoende afstand kan worden gehouden.
   
 • De huidige bezoekregeling blijft van kracht, ook tijdens de feestdagen. Dit betekent max. 2 bezoekers per dag, gelijktijdig of apart van elkaar. (Wanneer er op een locatie een uitbraak is, kan de bezoekregeling tijdelijk worden aangescherpt).
   
 • Hoewel het niet wordt aangemoedigd kunnen bewoners met hun familie mee op huisbezoek tijdens de feestdagen. We respecteren daarin de keuze van de bewoner/familie (tenzij er op dat moment sprake is van een besmetting/uitbraak/ quarantaine).
  Het meegaan op huisbezoek brengt extra risico's met zich mee, zowel voor de bewoner zelf áls bij terugkomst voor de kwetsbare medebewoners van de afdeling.
  Daarom geldt, naast het in acht nemen van alle geldende maatregelen tijdens het huisbezoek (max. aantal bezoekers, afstand, hygiënemaatregelen etc.), het volgende:
  Bij terugkomst in het zorgcentrum draagt de terugkerende bewoner buiten de eigen kamer gedurende 5 dagen een mondkapje en zal op dag 5* getest worden.
  Wanneer de bewoner blijft overnachten bij familie, dan volgt bij terugkomst in het zorgcentrum 5 dagen quarantaine en testen op dag 5*.

* Testen op dag 5 is niet van toepassing wanneer een bewoner de afgelopen 8 weken positief is getest.

Voor het overige blijven de eerder gecommuniceerde maatregelen van toepassing, conform berichtgeving op deze website.


Update: 26 november 2021:

Het aantal corona-besmettingen onder bewoners/cliënten en medewerkers van Cicero blijft nog steeds oplopen, net als in de regio. 

Het ziekteverzuim onder medewerkers is hoog en daarmee stijgt de druk op de zorg. Hierdoor is Cicero genoodzaakt om af te schalen.

Dit betekent onder meer:

 • Dat de personele bezetting op alle locaties op niveau weekendbezetting zit. Dit doen we om onze medewerkers zo efficiënt en evenredig mogelijk in te kunnen zetten binnen de gehele Cicero-organisatie.
 • Dat alleen de medisch noodzakelijke zorg en behandeling van bewoners/cliënten doorgang vinden.
 • Dat andere zaken zullen worden afgeschaald. Denk hierbij aan activiteiten (geen uitstapjes en activiteiten met veel deelnemers), maaltijden die geregenereerd worden (i.p.v. vers bereid), minder vaak douchen e/o douchen vervangen door Swash (wassen zonder water) en minder schoonmaakwerkzaamheden. Indien nodig kan zorgtechnologie op een aantal locaties ruimer worden ingezet, bijvoorbeeld om op afstand toezicht te kunnen houden. Zorgleefplanbesprekingen vinden voorlopig geen doorgang.
 • Dat ook de thuiswonende cliënten wellicht een aangepast aanbod krijgen op het gebied van maaltijdvoorziening, activiteiten of andere services.

Alle contactpersonen van onze bewoners/cliënten zijn hierover per brief geïnformeerd.


Update: 18 november 2021:

De boostervaccinatie tegen corona komt eraan voor onze bewoners/cliënten! De verwachting is dat eind november/begin december gevaccineerd kan worden. 

Dat geldt voor bewoners en cliënten die langer dan 6 maanden volledig zijn gevaccineerd en/of langer dan 6 maanden geleden een besmetting hebben doorgemaakt.

Het voorbereidingsproces is in volle gang en bewoners/cliënten en contactpersonen worden geïnformeerd.

Wilt u alvast wat meer informatie over de boostervaccinatie? Bekijk dan deze informatie van het RIVM:


(klik op het plaatje om te downloaden)


Update: 3 november 2021:

Vanwege de zorgelijke situatie rondom corona, zowel binnen Cicero als in de regio, is besloten met directe ingang de 1,5 m social distance weer in te stellen. Hiermee willen we zoveel mogelijk voorkómen dat medewerkers en bezoekers onze kwetsbare bewoners besmetten. Zeker nu blijkt dat onze bewoners soms, ondanks vaccinatie, nog erg ziek worden van het virus. 

De 1,5 m distance geldt dan ook voor medewerkers onderling, voor medewerkers ten opzichte van bezoekers en voor bezoekers ten opzichte van de cliënten/bewoners. Medewerkers houden waar het kan afstand tot bewoners (zorgmomenten uiteraard uitgezonderd). 

Bewoners onderling* hoeven op voorhand geen afstand te houden: dit heeft te veel invloed op de sociale contacten en het welzijn. Bovendien is het risico van onderlinge besmetting klein wanneer de omgeving (medewerkers, bezoekers) zich wél aan de 1,5 m houdt.
Wanneer er op een locatie/afdeling een corona-uitbraak is kan het uiteraard op enig moment wél nodig zijn dat bewoners onderling afstand houden/in quarantaine gaan. 

Voor het overige gelden nog steeds de maatregelen zoals aangekondigd op 15 en 22 oktober 2021.

*Cliënten van onze revalidatieafdelingen dienen onderling de social distance wél te hanteren: dit betreft immers een snel wisselende groep cliënten.


Update 22 oktober 2021:

De situatie rondom corona blijft zorgelijk en om aandacht vragen, waarbij steeds een afweging wordt gemaakt tussen welzijn/vrijheid en veiligheid, zowel wat betreft cliënten, medewerkers als bezoekers. Deze afweging heeft nu geleid tot het bijstellen van de bezoekregeling die vorige week in het leven werd geroepen.

Met ingang van 22 oktober 2021 is de bezoekregeling voor de locaties zonder besmettingen aangepast in max. 2 bezoekers per dag, tegelijkertijd of apart.
Bij locaties met een coronabesmetting kan de bezoekregeling tijdelijk zijn/worden aangescherpt.
De overige maatregelen van 15 oktober zijn nog steeds van toepassing.


Update 15 oktober 2021:

Op dit moment stijgt het aantal coronabesmettingen in Zuid-Limburg fors en zijn er helaas ook binnen Cicero Zorggroep nieuwe besmettingen geconstateerd onder bewoners en medewerkers. Omdat we zien dat ondanks de hoge vaccinatiegraad, onze bewoners toch een kwetsbare doelgroep blijven, heeft Cicero besloten dat we per direct een aantal maatregelen invoeren om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Nieuwe maatregelen:

 • Onze bezoekregeling wordt per direct aangescherpt: per bewoner/cliënt geldt dat er maximaal 2x per 24 uur één persoon op bezoek mag komen.​​ (bij locaties/afdelingen met een besmetting kan tijdelijk een aangepaste regeling gelden).
 • Er geldt een mondkapjesplicht op alle Cicero-locaties (bewoners/cliënten uitgezonderd).
 • Voor wat betreft (mogelijk) besmette medewerkers en bewoners/cliënten volgen we de protocollen en testen we zo vroeg mogelijk en zo vaak als nodig, zodat verspreiding van het virus zo snel en efficiënt mogelijk kan worden ingedamd.

We vragen bezoekers om het gezonde verstand te gebruiken en de bekende basisregels te blijven volgen:

 • Blijf thuis bij klachten/een (mogelijke) besmetting van u zelf of een familielid/huisgenoot.
 • Zorg voor een goede handhygiëne.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Aangezien de situatie in Zuid-Limburg momenteel zeer ernstig is, beweegt ook Cicero, als zorgorganisatie, hierin mee. We gaan er vanuit dat dit een tijdelijke aanscherping is. Als het aantal besmettingen afneemt, zullen we de maatregelen weer versoepelen, maar als het aantal besmettingen toeneemt, zullen we dit minimaal in stand moeten houden.


Update 6 oktober 2021:

Op dit moment is de situatie rondom corona binnen Cicero stabiel. Met het oog op de iets oplopende landelijke en regionale cijfers is besloten de huidige regels vooralsnog te blijven handhaven.

Concreet betekent dit:

 • Bezoek aan het zorgcentrum is mogelijk en niet gemaximeerd. Uiteraard komt u NIET op bezoek als u corona gerelateerde klachten heeft.
 • Er is geen mondkapjesplicht* in de zorgcentra.
 • De (hand)hygiënemaatregelen dienen in acht te worden genomen.
 • De restaurants in de meeste zorgcentra zijn open voor bewoners en bezoekers. In de restaurants van de zorgcentra is geen coronabewijs nodig. Wel is een vaste zitplaats van toepassing, alsmede 1,5 m afstand houden (behalve voor bewoners onderling). In sommige zorgcentra kan hierdoor het aantal externe bezoekers voor het restaurant/activiteitenruimte gemaximeerd zijn: het is immers primair bedoeld voor onze bewoners.
 • Mogelijk hebben enkele zorgcentra aanvullende maatregelen om hiermee de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen. Bezoek dient te allen tijde de geldende maatregelen en de instructies van medewerkers in dit kader na te leven.

*Een mondkapje wordt wél gedragen tijdens zorgmomenten binnen 1,5 m die langer dan 10 minuten duren, wanneer de bewoner dit prettig vindt, wanneer een medewerker vrijwilliger of bezoeker dit prettiger vindt.


Update 24 september 2021

Op dit moment is de situatie rondom corona binnen Cicero nog steeds stabiel. Met de aangekondigde landelijke versoepelingen die a.s. zaterdag ingaan, hopen we dat dit zo blijft.

Cicero heeft op basis van de situatie op dit moment besloten dat het huidige beleid in principe gehandhaafd blijft, met de volgende aanvullingen/wijzigingen per 25 september a.s. wat betreft de restaurants in onze zorgcentra:

De restaurants van de zorglocaties vallen buiten de regels die aan de horeca zijn opgelegd m.b.t. controle van een coronabewijs/coronacheck-app. Cicero zal dan ook geen coronabewijs vragen aan bezoekers van het restaurant. Ook de registratie en de gezondheidscheck (formulier met gezondheidsvragen) komen te vervallen, er van uitgaande dat eenieder de algemene regels volgt en wegblijft wanneer er klachten zijn.


Om ervoor te zorgen dat er zo veilig mogelijk gebruik kan worden gemaakt van onze restaurants, blijven we wél vasthouden aan de vaste zitplaats en handhaven we de 1,5 m regel.

In het kort geldt voor restaurants op locaties:

 • geen coronabewijs
 • geen registratie
 • geen gezondheidscheck
 • wel vaste zitplaats
 • wel 1,5 m afstand houden
 • wel algemene (hand)hygiënemaatregelen in acht nemen

Update 27 augustus 2021

De situatie rondom corona ontwikkelt zich in de regio Zuid-Limburg redelijk gunstig: het risiconiveau is gedaald naar niveau 'zorgelijk'. Ook binnen Cicero is de situatie op dit moment rustig. 

Daarom vervalt met ingang van vandaag de mondkapjesplicht grotendeels binnen (de locaties van) Cicero.

Een mondkapje wordt nog wel gedragen:

 • Bij zorg-/contactmomenten binnen 1,5 m langer dan 10 minuten.
 • Als een bewoner/cliënt dit prettiger vindt.
 • Als een medewerker, vrijwilliger of bezoeker zichzelf prettiger voelt met mondkapje.
 • In situaties van (een verdenking op) een coronabesmetting volgens protocol.

Om het vervallen van de mondkapjesplicht veilig door te kunnen voeren zijn en blijven de basisregels van groot belang: blijft thuis als u klachten heeft, hou afstand, was en desinfecteer uw handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Wanneer zich op een locatie een besmetting of verdenking voordoet, kunnen ter plekke maatregelen worden aangepast.
 


Update 15 juli 2021

Op basis van de huidige situatie rondom corona in Zuid-Limburg en de nieuwe landelijke en branche-adviezen, is besloten met directe ingang de mondkapjesplicht weer in te voeren binnen Cicero. Zuid-Limburg is van risiconiveau ‘waakzaam’ naar risiconiveau ‘ernstig’ gegaan. Dit betekent een groot aantal nieuwe besmettingen en een toenemende druk op de zorg. 

Concreet voor Cicero:

 • Mondkapjesplicht op alle locaties van Cicero (zorgcentra en revalidatie/tijdelijk verblijf), de dagvoorzieningen en Cicero Thuis. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen (medewerkers, vrijwilligers en bezoekers), alleen bewoners/cliënten zijn uitgezonderd hiervan.
 • De restaurants/terrassen op locatie blijven open, maar ook hier geldt bij ‘bewegingen’ de mondkapjesplicht voor iedereen (behalve bewoners/cliënten). Aan tafel op de vaste zitplaats mag het mondkapje af. Registratie, gezondheidscheck en een vaste zitplaats blijven van kracht op de terrassen/in de restaurants.
 • De overige regels veranderen vooralsnog niet: er geldt geen beperking voor het aantal bezoekers (behalve mogelijk op afdelingen/locaties met een besmetting), bezoekers hoeven geen afspraak te maken en hoeven zich niet te registreren (alleen bij bezoek restaurant/terras).
 • De basisregels blijven van groot belang: blijft thuis als u klachten heeft, hou afstand, was en desinfecteer uw handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Wanneer zich op een locatie een besmetting of verdenking voordoet, kunnen ter plekke maatregelen worden aangepast.
 


Update 5 juli 2021

Met ingang van maandag 5 juli vervalt de mondkapjesplicht -ook binnen de 1,5 m- binnen de locaties van Cicero Zorggroep. Dit op basis van nieuwe landelijke adviezen van o.m. onze brancheorganisatie Actiz, die gebaseerd zijn op een hoge vaccinatiegraad onder bewoners/cliënten en in toenemende mate ook onder medewerkers en bezoekers.

Een mondkapje wordt nog wel gedragen als een bewoner/cliënt dit prettiger vindt, als iemand (medewerker, vrijwilliger, bezoeker etc.) zichzelf prettiger voelt met mondkapje en uiteraard volgens protocol in situaties van (een verdenking op) een coronabesmetting.

Om het vervallen van de mondkapjesplicht veilig door te kunnen voeren zijn en blijven de basisregels van groot belang: blijft thuis als u klachten heeft, hou afstand, was en desinfecteer uw handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.


Update 26 juni 2021

Met ingang van zaterdag 26 juni worden, mede op basis van het overheidsbeleid, de volgende versoepelingen doorgevoerd:

 • De mondkapjesplicht vervalt per 26 juni in principe binnen Cicero, zo lang 1,5 m afstand kan worden gehouden. Daar waar geen afstand kan worden gehouden, bijvoorbeeld tijdens zorgmomenten of contact tussen medewerker en familie/bezoeker etc. geldt de mondkapjesplicht wel nog. Voor bewoners/cliënten onderling geldt dit niet: vanwege de hoge vaccinatiegraad hoefden zij onderling al geen afstand meer te houden. 
 • In de restaurants en op de terrassen van de locaties van Cicero gelden per 26 juni de nieuwe landelijke horeca-regels: Er is geen maximale groepsgrootte meer, maar wel is het aantal toe te laten bezoekers afhankelijk van de grootte van de ruimte, waarbinnen het mogelijk moet zijn 1,5m afstand te houden. Registratie, een vaste zitplaats en een gezondheidscheck zijn nog steeds verplicht.
 • Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer voor bewoners/cliënten. Wel zal uiteraard in redelijkheid bekeken worden dat het niet te druk wordt op locaties. De 1,5 m moet immers in acht kunnen worden genomen.

Om deze versoepelingen veilig door te kunnen voeren zijn en blijven de basisregels van groot belang: blijft thuis als u klachten heeft, hou afstand, was en desinfecteer uw handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.


Update 4 juni 2021

We zijn blij onderstaande versoepelingen door te kunnen voeren met ingang van 5 juni, nu de situatie rondom corona de goede kant op gaat.

 • Bewoners/cliënten in onze zorgcentra kunnen max. 4 bezoekers per dag ontvangen (voor rev.afd. De Eik in Adelante gelden andere regels cnf. beleid Adelante)
 • De restaurants op de locaties mogen weer open voor bezoekers
 • De terrassen op de locaties mogen weer open voor bezoekers (voor zover deze al niet open waren)

De bezoekregeling en het gebruik van de restaurants en terrassen wordt per locatie ingericht, waarbij binnen de bestaande ruimte wordt bekeken hoe dit zo veilig mogelijk kan verlopen.
Dit betekent ook dat de mogelijkheden en regels tussen locaties onderling kunnen verschillen. Op al onze locaties wordt dit duidelijk aangegeven.


Update 28 april 2021

De meeste bewoners van de zorgcentra van Cicero zijn inmiddels gevaccineerd. De afgelopen weken hebben zich nauwelijks tot geen nieuwe besmettingen voorgedaan onder bewoners. 

Dat maakt dat de volgende versoepelingen kunnen worden doorgevoerd:

 • De restaurants van de zorgcentra gaan weer open voor bewoners.
 • De buitenterrassen van de zorgcentra gaan, analoog aan het landelijke beleid, met ingang van woensdag 28 april weer open voor bewoners en hun bezoekers (terras 't Brook vooralsnog alleen voor bewoners)
 • Bewoners kunnen mee naar huis voor familiebezoek.

Contactpersonen van bewoners zijn/worden per brief geïnformeerd over de versoepelingen en de kaders/regels/voorwaarden waarbinnen deze kunnen plaatsvinden.


Update 10 maart 2021

Mededeling over de bezoekregeling van onze zorgcentra en revalidatieafdelingen/tijdelijk verblijf. 

Omdat vrijwel alle bewoners van onze zorgcentra inmiddels gevaccineerd zijn, is de bezoekregeling met directe ingang versoepeld: bewoners mogen 2 bezoekers per dag ontvangen. 

Voor de revalidatieafdelingen/tijdelijk verblijf geldt dit niet: de cliënten van deze afdelingen zijn lang niet allemaal gevaccineerd en daarom blijft voorlopig de huidige bezoekregeling van kracht, namelijk max. 1x per dag 1 bezoeker.

Contactpersonen van bewoners zijn per brief geïnformeerd over de versoepeling.

Alle maatregelen in het kader van corona blijven van kracht tijdens bezoek (zie update 26 januari 2021).


Update 26 januari 2021

De overheid heeft nieuwe maatregelen geformuleerd om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. Deze maatregelen treffen het hele land dus ook onze cliënten/bewoners en hun bezoekers.

Analoog aan het landelijke beleid heeft Cicero de bezoekregeling daarom aangescherpt.

Hieronder hebben we de maatregelen nog eens op een rijtje gezet:

 • Per bewoner maximaal 1 x per dag 1 persoon op bezoek​​ (bij locaties/afdelingen met een besmetting kan tijdelijk een aangepaste regeling gelden)
 • Vanwege de avondklok dient bezoek voor 20.00 uur de locatie te verlaten (tenzij al eerder bezoek slechts tot een vroeger tijdstip was toegestaan: in dat geval blijft het eerdere eindtijdstip van toepassing).
 • Bezoek alleen op afspraak, bij binnenkomst wordt u verzocht zich te registreren
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle locaties (dus óók in de kamer van uw naaste) 
 • Kom niet op bezoek wanneer u last heeft van: koorts, verkoudheid en/of luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid)

Bovendien blijven de basisregels blijven van kracht:

 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Desinfecteer uw handen vooraf.
 • Hoest en nies in elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.


UPDATE 16 DECEMBER 2020

Nederland wordt op dit moment harder dan ooit getroffen door corona. Maandag 14 december kondigde premier Rutte een landelijke lockdown aan, waarna het land ‘op slot’ is gegaan. Iedereen hoopt van harte dat deze ingrijpende maatregel eindelijk gaat leiden tot het gewenste resultaat: een drastische afname van het aantal coronabesmettingen.

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen afwegingen moet maken tussen gezondheid en veiligheid enerzijds en gezelligheid en samenzijn anderzijds. Ook Cicero maakt deze afweging.
De situatie binnen Cicero is vergelijkbaar met de situatie in de maatschappij: het aantal besmettingen neemt toe, onder medewerkers én bewoners/cliënten. Zorg is al op diverse plekken afgeschaald.
Op basis van deze situatie, de landelijke regels en het nadrukkelijke advies van onze vakgroep ouderengeneeskunde heeft Cicero haar beleid voor de komende periode vastgesteld.

Hoewel Kerst dit jaar zeker anders zal zijn, doen de medewerkers op de locaties en afdelingen er alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken, natuurlijk binnen de geldende regels en kaders.
Bezoek is welkom, binnen de huidige bezoekregeling (meestal geldt 1x per dag max. 2 bezoekers). We vragen bezoekers extra nadrukkelijk zich aan de regels te houden: afstand, handhygiëne, mondkapjes etc.
Zo kunnen bewoners/cliënten en familie toch veilig en gezellig samen zijn in kleine kring en er mooie dagen van maken.

De goede gewoonte dat familie tijdens de Kerst-periode hun naaste soms mee naar huis neemt voor een (kerst)bezoek kan dit jaar helaas niet. Het risico is te groot dat de gezellige (mid)dag van één bewoner/cliënt een besmettingsrisico wordt voor alle mede-bewoners/cliënten en de medewerkers.
Er is een dringend beroep gedaan op bewoners/cliënten en naasten om dit besluit, hoe verdrietig ook, te respecteren.

Binnen Cicero wordt hard gewerkt om de noodzakelijke zorg te leveren, ook in deze moeilijke tijden. Met de flexibiliteit van onze eigen, vertrouwde medewerkers en extra inzet van ZZP’ers lukt dat tot nu toe nét. Mocht de situatie verergeren, dan liggen er diverse scenario’s gereed, die van kracht kunnen gaan. In alle scenario’s is de basiszorg gegarandeerd, maar zal er op andere vlakken (activiteiten, therapieën e.d.) mogelijk afgeschaald moeten worden.

We hopen op effect van de getroffen maatregelen en zijn daarnaast in afwachting van het beschikbaar komen van de vaccins.  

We vragen u om samen met ons de schouders eronder te zetten en nog even vol te houden, in de aanloop naar betere tijden.

De feestdagen zullen dit jaar zeker ‘anders’ zijn. Toch wensen we u een fijne Kerst toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.
 


UPDATE 23 OKTOBER 

Zoals we allemaal ervaren in de maatschappij, worden coronaregels vrijwel dagelijks gewijzigd. Binnen Cicero Zorggroep is dat niet anders: er moet steeds op maat gekeken worden welke maatregelen nodig zijn en in de praktijk zien we dat ook dit ‘dagkoersen’ zijn.

Concreet betekent dit dat we opnieuw het coronabeleid hebben aangescherpt.

Dit heeft mede te maken met het feit dat enkele locaties van Cicero te maken hebben met besmettingen van medewerkers, bewoners én bezoekers.

Wat doet Cicero?

Voor wat betreft (mogelijk) besmette medewerkers en bewoners volgen we de protocollen en testen we zo vroeg mogelijk en zo vaak als nodig, zodat verspreiding van het virus zo snel en efficiënt mogelijk kan worden ingedamd.

Wat vragen we van bezoekers?

Aan bezoekers vragen we om onderstaande zaken goed ter harte te nemen:

 • Kom alléén op bezoek als u vrij bent van koorts, verkoudheid en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid).
 • We hopen van harte dat u zich realiseert dat door het niet in acht nemen hiervan niet alleen uw naaste, maar óók de overige cliënten/bewoners van de afdeling en onze medewerkers een reëel risico lopen.
 • Bezoek mag plaatsvinden 1x per dag met maximaal 2 bezoekers (dus niet verspreid over de dag twee keer 1 bezoeker). Als u iemand wilt bezoeken, stem dan af met de contactpersoon om teleurstelling te voorkomen.
 • Bezoek vindt plaats op afspraak. Registratie en legitimatie blijft van kracht.
 • Tijden waarbinnen bezoek gepland kan worden zijn bij de locaties bekend.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gehele zorgcentrum, inclusief de kamer van de naaste.
 • Op afdelingen met een coronabesmetting kunnen (tijdelijk) andere e/o aanvullende maatregelen van toepassing zijn. Uiteraard wordt hierover op maat gecommuniceerd met contactpersonen.

De overige coronamaatregelen blijven van kracht, zie eerdere berichtgeving hieronder.

Op (CVA) Revalidatieafdeling De Eik, gevestigd in het gebouw van Adelante, gelden striktere maatregelen, conform het actuele beleid van Adelante. Contactpersonen zijn/worden hierover separaat geïnformeerd per brief.


UPDATE 16 OKTOBER

-Begin deze week heeft de overheid nieuwe, strengere maatregelen geformuleerd, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Mede op basis van de landelijk bijgestelde richtlijnen heeft Cicero Zorggroep haar eigen beleid opnieuw bekeken en aangescherpt en zal belanghebbenden per brief hierover informeren.

Concreet betekent het nieuwe beleid dat er een mondkapjesplicht geldt binnen de zorgcentra van Cicero Zorggroep

Hoe ziet deze mondkapjesplicht eruit?

 • Al onze medewerkers dragen (preventief) een mondkapje.
 • Bezoekers dragen een eigen (niet medisch) mondkapje in de algemene ruimtes van onze zorgcentra. Dit zal meestal de looproute betreffen op weg naar de kamer van een naaste. Het mondkapje is verplicht tot bij de kamer.
 • Ook op de kamer adviseren wij bezoekers eveneens een mondkapje te dragen, in elk geval wanneer de 1,5 m niet gewaarborgd kan worden.
 • Cliënten/bewoners hoeven geen mondkapje te dragen op de eigen kamer/afdeling. Wanneer een cliënt/bewoner zich begeeft in algemene ruimtes van ons zorgcentrum dient wel een mondkapje gedragen te worden (verstrekt door Cicero).

Naast de hierboven genoemde mondkapjesplicht blijven de overige coronamaatregelen van kracht, zie eerdere berichtgeving hieronder.

Registratie bij bezoek blijft van kracht

We verzoeken bezoekers dringend zich te registreren, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is. Het toegestane aantal bezoekers wijzigt niet: dit blijft 2. Om te voorkomen dat het te druk wordt op locaties worden bezoekers dringend verzocht zich te houden aan ‘2 bezoekers per dag’ (en niet per keer).

Op Revalidatieafdeling De Eik, gevestigd in het gebouw van Adelante, gelden striktere maatregelen, conform het actuele beleid van Adelante. Contactpersonen zijn/worden hierover separaat geïnformeerd per brief.


UPDATE 30 SEPTEMBER

Maandagavond 28 september heeft de regering nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus aangekondigd. Ook Cicero neemt deze maatregelen in acht.

Aanvullend op eerdere berichtgeving zijn onderstaande aanvullende besluiten genomen, om de veiligheid van bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers te optimaliseren:

 • Medewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis. Dit betreft voornamelijk de niet-cliëntenzorg-gerelateerde functies.
 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats, tenzij een fysieke bijeenkomst noodzakelijk is. In dat geval vindt deze met zo weinig mogelijk deelnemers plaats in een ruimte waarin de 1,5 m in acht kan worden genomen en beluchting mogelijk is.
 • In de restaurants op locatie kunnen maximaal 30 mensen exclusief medewerkers aanwezig zijn. Hierbij geldt maximaal 4 personen aan een tafel met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Wat vragen we van u?

 • Bezoek is gemaximeerd tot 2 personen per bewoner/cliënt.
 • Registratie blijft van kracht.
 • De basisregels blijven van kracht:
  • Blijf thuis bij klachten/een (mogelijke) besmetting van u zelf of een familielid/huisgenoot.
  • Laat u testen, en blijf in elk geval thuis (kom niet op bezoek) tot u een negatieve testuitslag en geen klachten meer heeft. 
  • Hou 1,5 m afstand. Draag bij bezoek aan uw naaste een mondkapje wanneer u dat veiliger vindt.
  • Zorg voor een goede handhygiëne.
  • Hoest en nies in elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.


UPDATE 14 SEPTEMBER

Zoals de overheid overal laat weten ‘zijn wij misschien klaar met corona, maar is corona nog niet klaar met ons’. 

In deze situatie zit Nederland nu zo’n beetje. Dat merken we op allerlei fronten.

Daarom hebben we binnen Cicero zaken goed op een rij gezet. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn zich bewust van de risico’s en er zijn goede afspraken, richtlijnen en protocollen die worden nageleefd. Op deze manier willen we de kans op nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkómen.

Algemeen

De basisregels m.b.t. corona blijven van belang voor iedereen. We hebben deze binnen Cicero nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, zowel bij medewerkers, vrijwilligers als contactpersonen van cliënten/bewoners.

Deze basisregels zijn:

 • Blijf thuis bij klachten/een (mogelijke) besmetting van u zelf of een familielid/huisgenoot.
 • Laat u testen, en blijf in elk geval thuis (kom niet op bezoek) tot u een negatieve testuitslag en geen klachten meer heeft. 
 • Hou 1,5 m afstand. Draag bij bezoek aan uw naaste een mondkapje wanneer u dat veiliger vindt.
 • Zorg voor een goede handhygiëne.
 • Hoest en nies in elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Wat doet Cicero?

Medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen. Pas na een negatieve testuitslag kunnen zij weer aan de slag. In de tussentijd wordt op de afdeling waar de medewerker werkt gedurende 10 dagen gewerkt met mondkapjes.

Bewoners/cliënten met corona-verschijnselen (zorgcentra en revalidatie) worden getest. In elk geval tot aan de testuitslag wordt gewerkt met mondkapjes.
Bewoners /cliënten worden zoveel mogelijk op de eigen kamer verzorgd.

Met cliënten van Cicero Thuis is afgesproken dat de cliënt zelf belt met de planningsafdeling van Cicero Thuis wanneer er corona gerelateerde klachten zijn, zodat onze medewerkers vóór de afspraak op de hoogte zijn.

Daarnaast is besloten dat de medewerkers van de zorgcentra van Cicero preventief een mondkapje en handschoenen zullen dragen wanneer de social distance niet in acht kan worden genomen (tijdens [zorg]momenten in nabijheid). Thuiszorgmedewerkers dragen tijdens hun gehele dienst een mondkapje.

Wat vragen we van u?

Naast uw aandacht voor de basisregels vragen we bezoekers ook de volgende zaken in acht te blijven nemen, zodat we samen de veiligheid van onze bewoners/cliënten optimaliseren:

Bij bezoek van onze zorgcentra/revalidatieafdelingen geldt het volgende:

 • Registreren blijft van kracht.
 • Bezoek (max. 2) vindt plaats op de kamer van de bewoner/cliënt, tenzij dat om een bepaalde reden niet kan. In dat geval wordt een afspraak met de manager gemaakt over een vervangende bezoekplek.
 • Tijdens het bezoek loopt u rechtstreeks naar de kamer (of afgesproken bezoekplek) toe. We verzoeken u dringend om niet onnodig rond te lopen op de locatie.
 • Wanneer u iemand van de verpleging nodig heeft, kunt u op de aanwezige bel drukken. Er komt dan iemand naar de kamer toe.

UPDATE 1 JULI: Het maken van een afspraak voor bezoek is niet meer nodig.

Vanaf vandaag is het niet meer nodig om een afspraak te maken voor bezoek.

Mocht zich op een locatie/afdeling een besmetting voordoen, waarbij toch beperkt bezoek mogelijk is in een separate ruimte, dan worden contactpersonen hierover geïnformeerd en vindt bezoek wél op afspraak plaats.


UPDATE 26 JUNI

Cicero is blij om met directe ingang de volgende versoepeling van de bezoekregeling aan te kunnen kondigen voor de locaties/afdelingen die besmettingsvrij zijn en onder voorbehoud van nieuwe besmettingen. 

Bewoners/cliënten mogen 2 bezoekers per keer* ontvangen zonder tijdslimiet en dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn. Bezoek vindt nog steeds plaats op afspraak en bezoekers dienen zich te registreren en te legitimeren.

Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner/cliënt, tenzij dit een tweepersoonskamer betreft of bezoek op de kamer om een andere reden niet veilig (social distance) of wenselijk is. In dat geval vindt bezoek plaats in een algemene ruimte (met tijdslimiet) of buiten (zonder tijdslimiet).

Bewoners/cliënten kunnen met familie mee naar buiten en/of naar huis voor familiebezoek als dat wenselijk is, uiteraard met inachtneming van de social distance en de hygiënemaatregelen.

Contactpersonen van bewoners/cliënten zijn per brief geïnformeerd over het bovenstaande. 

* Voor de Cicero-revalidatieafdelingen bij Adelante is de ingangsdatum hiervan 27 juni 2020.


UPDATE 10 JUNI 

Verdere versoepeling bezoekregeling

Sinds 29 mei kunnen onze bewoners/cliënten weer bezoek ontvangen van één vaste bezoeker. Dat is goed gegaan, volgens de regels gelopen en heel belangrijk: het heeft tot veel blijdschap geleid bij bewoners/cliënten en hun familie!

Gelukkig kunnen we constateren dat er in de tussentijd geen nieuwe besmettingen zijn geconstateerd.

Vanaf maandag 15 juni wordt de bezoekregeling dan ook versoepeld en mag er weliswaar per bezoek nog steeds op afspraak maar één bezoeker komen, maar dit hoeft geen vaste bezoeker meer te zijn, Bovendien mag het bezoek (op de meeste locaties) op de kamer van de bewoner/cliënt plaatsvinden. Ook kan een wandelingetje buiten worden gemaakt.

Contactpersonen zijn geïnformeerd over de exacte gang van zaken en regels om alles veilig te laten verlopen. Het beleid in dezen kan per locatie verschillen, afhankelijk van de (gebouwelijke) mogelijkheden.


UPDATE 25 MEI

Tijdens de landelijke persconferentie in het kader van het coronavirus van afgelopen week is aangekondigd dat verpleeghuizen vanaf vandaag (en uiterlijk vanaf 15 juni) weer opengesteld kunnen worden voor bezoek, mits dit op een veilige manier kan gebeuren. Alle zorgcentra en revalidatieafdelingen van Cicero Zorggroep zijn daarom momenteel druk bezig met het regelen van praktische zaken om dit mogelijk te maken.

Bezoek op afspraak wordt vanaf vrijdag  29 mei  weer toegestaan onder strikte voorwaarden, om daarmee de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Contactpersonen van bewoners/cliënten zijn hierover reeds geïnformeerd.


UPDATE 15 MEI

Hoewel sinds begin deze week landelijk een aantal versoepelende maatregelen rondom corona van kracht zijn, verandert er voor de situatie binnen Cicero Zorggroep op dit moment nog niet zo veel.

Cicero Zorggroep is niet geselecteerd voor de pilot m.b.t. de bezoekregeling voor de verpleeghuizen. Gedurende de periode van deze pilot (11 tot 25 mei 2020) zijn de zorgcentra van Cicero dus gehouden aan het huidige bezoekverbod.

In afwachting van de resultaten van de pilot m.b.t. de bezoekregeling én afhankelijk van de situatie binnen Cicero tegen die tijd, kan na 25 mei al dan niet van start worden gegaan met een bezoekregeling voor bewoners. Áls de situatie een bezoekregeling toelaat, zal deze gefaseerd, gestructureerd, voorzichtig en verantwoord van start gaan.

De zorgcentra van Cicero blijven tot nader bericht ook gesloten voor wat betreft de restaurantfunctie en deelname aan activiteiten voor externen.

De restaurants van de zorgcentra van Cicero vallen niet onder de horeca en liften dus niet automatisch mee op de mogelijke landelijke openstelling van de horeca per 1 juni 2020.

Goed nieuws is dat de afname van zieke bewoners en medewerkers sterk doorzet. Veel bewoners herstellen en er komen weinig nieuwe zieken bij. Dat geldt ook voor medewerkers. Dat betekent dat we de goede kant op gaan. We hopen dat dit zo blijft en dat we daarmee zien dat de genomen maatregelen het beoogde resultaat opleveren.


UPDATE 28 APRIL

Nog steeds zijn onze zorgcentra gesloten voor bezoek, zoals ook aangegeven tijdens de landelijke persconferentie van 21 april jl.

Inmiddels wordt er door de overheid onderzoek gedaan naar een mogelijke versoepeling van deze sluiting vanaf 11 mei a.s. bij verpleeghuizen zonder een corona-besmetting.
Mocht er een wijziging komen in het bezoekbeleid, dan zullen wij hierover uiteraard communiceren.

Nog steeds worden we dagelijks verrast met bijzondere initiatieven van medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere partijen (zie onze Facebookpagina), die er alles aan doen om het onze bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijd.
Dat waarderen we zeer. Dank aan iedereen!


UPDATE 6 APRIL

Ook tijdens de corona-crisis, nieuwe cliënten welkom bij Cicero!

Juist in deze tijd van de corona-crisis vindt Cicero Zorggroep het extra belangrijk om klaar te staan voor ouderen: Mensen die niet langer verantwoord thuis kunnen wonen of die vanuit het ziekenhuis nog niet terug naar huis kunnen, zijn van harte welkom in onze zorgcentra en op onze revalidatieafdelingen.
Er is GEEN OPNAMESTOP.

Oók wanneer er een verdenking is op corona is kunnen nieuwe cliënten terecht. Hiervoor is een speciale afdeling ingericht, waar cliënten met een (mogelijke) besmetting tijdelijk worden opgenomen.

Niet besmette (en niet van besmetting verdachte) cliënten worden opgenomen op de locatie/afdeling van voorkeur -indien beschikbaar-, waar uit voorzorg een aantal dagen beschermende maatregelen in acht worden genomen.

Zo kunnen we ook gedurende deze corona-crisis veilig opnemen, zowel in het verpleeghuis als tijdelijk voor herstel of revalidatie.

Ook zorg aan huis kan nog steeds aangevraagd en geleverd worden.

Heeft u vragen? Bel met Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500.


UPDATE 1 APRIL

Gisteren heeft de regering bekend gemaakt dat de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus in ieder geval tot 28 april gehandhaafd blijven. Dat betekent dus ook dat de zorgcentra en dagvoorzieningen van Cicero zeker tot die datum gesloten zullen blijven voor bezoekers. in het belang van ieders gezondheid en veiligheid.

Onze medewerkers doen enorm hun best om de contacten tussen onze bewoners en hun naasten in stand te houden via (beeld)bellen  of andere manieren. In de tussentijd wordt er natuurlijk goed voor de bewoners gezorgd en blijven er vindingrijke ideeën ontstaan (zowel intern als ook van buitenaf) om het hen zo goed mogelijk naar de zin te maken in deze moeilijke tijd.

We danken nogmaals iedereen hiervoor en hebben er vertrouwen in dat we hier samen doorheen komen!


UPDATE 26 MAART

Ruim een week geleden zag Cicero zich genoodzaakt tot het nemen van ingrijpende maatregelen, waarbij onder meer bezoek op onze locaties niet meer werd toegestaan en onze dagvoorzieningen sloten. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht. Het is niet gemakkelijk: onze bewoners/cliënten, familie/mantelzorgers, onze medewerkers en vrijwilligers, iedereen heeft het er moeilijk mee. Tegelijkertijd zien we een enorme kracht bij iedereen om er samen het beste van te maken.

Net als het RIVM zijn we binnen Cicero voorzichtig positief, en zien we dat het aantal zieke bewoners minder hard stijgt dan werd gevreesd en ook dat er weer een aantal zieke bewoners aan de beterende hand is.

Dat geeft hoop, maar we zijn er nog niet. Samen gaan we verder om ervoor te zorgen dat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Cicero voelt zich daarin enorm gesteund door iedereen: zoveel mooie acties en steunbetuigingen vanuit allerlei hoeken (zie onze Facebookpagina).

We danken iedereen voor het begrip en de steun!


UPDATE 19 MAART

Thans zijn er helaas meerdere corona besmettingen op diverse locaties geconstateerd. Onze prioriteit ligt nu op het goed informeren van cliënten, medewerkers en familie van betreffende locaties en natuurlijk het waarborgen van de zorg voor onze cliënten.

Vanzelfsprekend blijven we alle maatregelen in acht nemen die verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.


UPDATE 18 MAART

Helaas zijn er bij Cicero Zorggroep gisteren op 2 locaties besmettingen met het coronavirus bij cliënten vastgesteld. 

Het betreft Schuttershof in Brunssum (2 bewoners zijn besmet, waarvan er één helaas is overleden) en ’t Brook in Voerendaal (1 cliënt besmet).

Natuurlijk heeft Cicero Zorggroep alle maatregelen getroffen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Cliënten, medewerkers en familie zijn zorgvuldig en op maat persoonlijk geïnformeerd.


UPDATE 16 MAART

Om de veiligheid van onze bewoners/cliënten en medewerkers te waarborgen, ziet Cicero Zorggroep zich genoodzaakt een aantal extra maatregelen te nemen in lijn met de maatregelen en besluiten die de overheid zondag 15 maart jl aankondigde.

 • Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat vanaf maandag 16 maart, 10.00 uur, er tot nader bericht geen bezoek meer is toegestaan op onze locaties (zorgcentra, revalidatieafdelingen en tijdelijk verblijf).
 • Ook onze dagvoorzieningen zijn met ingang van dinsdag 17 maart gesloten.
 • Voor onze thuiswonende cliënten blijven we thuiszorg bieden. Medewerkers zijn natuurlijk wel alert op signalen van het coronavirus bij cliënten en nemen daarop zo nodig actie.
 • Er is geen opnamestop voor nieuwe cliënten.

We begrijpen dat bovenstaande maatregelen het uiterste vragen van onze bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers. We zijn iedereen dan ook erg dankbaar voor de medewerking. We hopen u gauw weer in onze locaties te kunnen begroeten.

Bovenstaande is actuele informatie die snel kan wijzigen. Blijf daarom deze pagina in de gaten houden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD en het RIVM.