Vergroten/verkleinen

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Cicero Zorggroep ondersteunt mensen met een zorgvraag om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. De bijdrage van Cicero Zorggroep kan bestaan uit eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Een belangrijk element hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van cliënten en het behoud van het eigen sociale netwerk.

Cicero Zorggroep is een betrouwbare en stabiele Zuid-Limburgse zorgondernemer met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Cicero Zorggroep speelt op creatieve en flexibele wijze in op bestaande en nieuwe zorgbehoeften van cliënten. Dat doet ze alleen of samen met andere organisaties voor wie zij een betrouwbare samenwerkingspartner is. Zij levert kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Zij meet die kwaliteit en legt daarover verantwoording af. Cicero Zorggroep doet dit vanuit haar kernwaarden, vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Visie

Cicero Zorggroep vindt het vanzelfsprekend dat de cliënt centraal staat.

Cicero Zorggroep gaat in haar dienstverlening uit van het onvervreemdbare recht van cliënten om zoveel als mogelijk is, zelf invulling te geven aan hun leven. Het recht op zelfbeschikking door de cliënt geldt als uitgangspunt voor het handelen van alle medewerkers. De cliënt is 'opdrachtgever', die zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert. Wij hanteren daarbij een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat de mens gezien wordt als een somatische, psychische, sociale en spirituele eenheid, als meer dan de som van de delen. De ondersteuningsvragen worden dan ook gezien als geïntegreerde vragen van fysieke, psychische en sociale aard. Vanuit deze visie onderkennen we het belang van het zo lang mogelijk in stand houden van de eenheid van cliënten én de oorspronkelijke omgeving.

Redenerend vanuit dit basisprincipe wil de organisatie op drie waarden herkenbaar anders zijn: Vriendelijk, Vertrouwd en Vakkundig. Die waarden gelden zowel ten opzichte van cliënten ('naar buiten') als intern, voor leidinggevenden en medewerkers onderling. Voor zover de praktijk daar (nog) niet altijd aan voldoet, zal de organisatie daarop aanspreekbaar zijn en het als een uitdaging zien zich volgens die waarden te gedragen.

Kernwaarden

Vriendelijk, vertrouwd en vakkundig. Dat zijn de drie kernwaarden waarop Cicero Zorggroep herkenbaar én aanspreekbaar wil zijn.

Deze waarden gelden zowel ten opzichte van onze cliënten als ook intern, voor leidinggevenden en medewerkers onderling. Voor zover de praktijk daar (nog) niet altijd aan voldoet, zal de organisatie hierop aanspreekbaar zijn en het als een uitdaging zien zich volgens die waarden te gedragen.

Vriendelijk

Voor cliënten wordt de kwaliteit van zorg in sterke mate bepaald door de manier waarop met cliënten wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd. Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s vriendelijk, hartelijk en respectvol wordt gecommuniceerd. Cliënten beleven deze vriendelijkheid bij Cicero Zorggroep dagelijks en in alle mogelijke situaties.

Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus; ze zijn bereid om zich op elk moment open te stellen voor hun vragen. Hierin komt de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen cliënt en medewerker tot uitdrukking. Onderling tonen medewerkers zich verbonden met elkaar: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen, dient een houding van ieder en een cultuurkenmerk binnen de organisatie te zijn. De locaties presenteren zich vriendelijk naar hun omgeving; zij zijn toegankelijk, schoon, rustig en warm aangekleed. 

Vertrouwd

Voor de dienstverlening geldt als uitgangspunt dat deze plaatsvindt volgens het criterium van zo vertrouwd mogelijk voor de cliënt. Dat wil zeggen: zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk met en door vertrouwde personen (professionals) en zoveel mogelijk rekening houdend met vertrouwde waarden en gewoonten. Dit betekent dat de professionals van de Cicero Zorggroep samenwerken met de voor de cliënt vertrouwde personen.

Deze samenwerking kenmerkt zich dan door een complementair aanbod. Het concept van zelfzorg, een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, past bij dit uitgangspunt. Ook als voor een verzorgingshuis of verpleeghuis gekozen wordt, dient deze zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vertrouwde woonomgeving van bewoners. Liefst zo dicht mogelijk bij eigen verwanten en met een herkenbare identiteit.

Vakkundig

Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op de eigen ontwikkeling, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie. Medewerkers toetsen hun denken en handelen mede aan de standaarden van hun beroep. Van professionals wordt verwacht dat zij alles doen om bij complexe, meervoudige vragen te komen tot multidisciplinaire samenwerking.

Vakmanschap geldt uiteraard ook voor leidinggevenden aan wie hoge eisen gesteld worden; zowel in hun omgang met medewerkers en cliënten, als in de relatie met cliëntenvertegenwoordigers en externe partners. Vakmanschap vraagt van de organisatie en haar leden een cultuur die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en creativiteit; een houding om voortdurend te willen leren en de bereidheid om zich te verantwoorden.