Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Privacyverklaring

Als u wilt weten wat Cicero met uw persoonsgegevens doet, leest u dan deze verklaring door. Hierin kunt u ook lezen welke privacyrechten u heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Wij verwerken uitsluitend uw persoonsgegevens als dit mag op grond van de wet. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG.

U bent bezoeker van deze website
Als u contact met ons opneemt omdat u bijvoorbeeld meer informatie wenst over onze dienstverlening, dan verwerken wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en voor ons noodzakelijk zijn om uw vraag te kunnen beantwoorden. Doordat u contact met ons opneemt, verleent u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u dit niet doet, kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.
Die informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als u meer informatie wenst over de cookies van Google analytics, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en Google analytics.

Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij uw toestemming bij het gebruik van de website.

Uw rechten
Uw rechten worden omschreven in het algemene deel van deze privacyverklaring en vindt u hier.

U bent cliënt
Als u cliënt bent dan verwerken wij uw persoonsgegevens om zorg aan u te verlenen. Als wij deze persoonsgegevens niet van u ontvangen, kunnen wij u geen goede zorg verlenen. Het gaat dan om NAW-gegevens, gegevens over uw gezondheid, contactgegevens, BSN nummer, identiteitsbewijs, uw rekeningnummer, verzekeringsgegevens, uw foto en in sommige gevallen camerabeelden.

Naast het verlenen van zorg, gaat het meer specifiek om de volgende doelen:

 1. Om u te kunnen identificeren en u niet te verwarren met andere cliënten. Zo kunnen wij er zeker van zijn dat gegevens die op u betrekking hebben in uw dossier worden opgeslagen;
   
 2. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zoals het aanleggen van een dossier en andere wettelijke verplichtingen. Cicero is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de kwaliteit van zorg te monitoren.
   
 3. Om gerechtvaardigde belangen van Cicero te behartigen. Indien u een klacht tegen (een medewerker van) Cicero heeft ingediend kan het nodig zijn dat Cicero uw gegevens doorneemt om uw klacht te behandelen;
   
 4. Om de bedrijfsvoering van Cicero te kunnen voeren bijvoorbeeld door de zorg die Cicero aan u heeft verleend te kunnen declareren en om vragen van het zorgkantoor, de gemeente, de ziektekostenverzekeraar of toezichthouder over de door Cicero verleende zorg, te kunnen beantwoorden.
   
 5. Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts als u terug naar huis gaat. Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
   
 6. Wetenschappelijk onderzoek in het kader van de gezondheidszorg, als u hiervoor toestemming geeft gegeven. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens) of toestemming volgens de WGBO niet nodig is. Er moet dan wel aan bepaalde wettelijke eisen worden voldaan. In dat laatste geval kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zonder toestemming.

Afhankelijk van de aard van de gegevens, worden deze gedurende een vastgestelde bewaartermijn bewaard. Zo wordt het medisch dossier tot tenminste twintig jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard, financiële gegevens maximaal 7 jaar en camerabeelden maximaal 2 weken.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn of u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U bent sollicitant
Als u bij ons solliciteert dan verwerken wij persoonsgegevens om uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Het gaat dan om uw NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum uw cv en motivatiebrief. Als u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, kunnen tijdens dat gesprek aantekeningen door ons worden gemaakt over het verloop van het gesprek en de indruk die u achterlaat. Door te solliciteren verleent u ons toestemming om deze gegevens te gebruiken. Als u dit niet doet, kunnen wij uw sollicitatie niet behandelen. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij bewaren uw gegevens tot uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. U kunt ons toestemming geven om uw sollicitatie langer te bewaren. Wij bewaren uw gegevens dan tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. 

Uw rechten
Uw rechten worden omschreven in het algemene deel van deze privacyverklaring en vindt u hier.
 
U bent bezoeker
Cicero maakt gebruik van cameratoezicht ter bescherming van onze cliënten, werknemers, bezoekers en eigendommen. Als u in de buurt van een camera bent, kan uw beeld worden opgenomen en worden verwerkt door Cicero voor de hiervoor genoemde beveiligingsdoelen. Als er een camera is geplaatst, is dat aangegeven. Door het terrein of de ruimte te betreden waar de camera’s hangen, geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik ervan. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Cicero slaat de beelden nooit langer op dan vier weken.

Uw rechten
Uw rechten worden omschreven in het algemene deel van deze privacyverklaring en vindt u hier.

Algemeen deel

Uw rechten

Inzage/kopie: u kunt ons vragen welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Deze gegevens kunt u inzien. U of uw wettelijk vertegenwoordiger kan (digitale) inzage van uw zorgdossier bij uw behandelaar vragen. Uw behandelaar kan dan tegelijkertijd een en ander uitleggen. U kunt tevens een kopie van (delen van) uw zorgdossier bij uw behandelaar vragen.

Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies in uw zorgdossier, dan kunt u deze niet laten corrigeren. Wel kunt u vragen om uw eigen (aanvullende) verklaring aan het zorgdossier toe te voegen.

Vergetelheid/verwijdering: u kunt ons vragen uw gegevens te wissen. Wij moeten hieraan gehoor geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten worden.

Beperking verwerking: Als u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u Cicero verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Dataportabiliteit: Als u persoonsgegevens aan Cicero heeft verstrekt (op basis van toestemming of overeenkomst)  en Cicero deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u Cicero verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen. Dit recht geldt dus alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan Cicero heeft verstrekt, zoals de gegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter. Dit recht geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de arts vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

Het recht op dataportabiliteit of gegevensoverdracht is niet van toepassing op camerabeelden die worden gemaakt voor beveiligingsdoeleinden, aangezien de verwerking van deze persoonsgegevens geschiedt ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van Cicero, namelijk de beveiligingsdoeleinden van Cicero zoals hierboven omschreven.

Maken van bezwaar: U heeft het recht tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan de overige belangen die daarbij in het geding zijn, zal Cicero aan uw verzoek voldoen.

Intrekken toestemming: U kunt de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens altijd weer intrekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of dataportabiliteit sturen naar functionaris.gegevensbescherming@cicerozorggroep.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Alle verzoeken ten aanzien van uw zorgdossier richt u aan uw behandelaar.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan organisaties buiten de EU.

Geheimhouding en beveiliging
Onze medewerkers hebben in hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht en zullen uw persoonsgegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke verplichting toe bestaat. Alle medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met andere delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is.

Onze medewerkers hebben enkel inzage in die gegevens die nodig zijn voor de vervulling van hun taak.

Wanneer voor het vervullen van noodzakelijke activiteiten door Cicero een derde wordt ingeschakeld, waarborgt Cicero zo veel als mogelijk dat de derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door Cicero.

Verzoeken van derden om persoonsgegevens te verstrekken die niet voortkomen uit de behandelrelatie of een wettelijke plicht, worden alleen ingewilligd met expliciete toestemming van u of uw vertegenwoordiger, tenzij in uitzonderlijke situaties een beroep kan worden gedaan op overmacht of een conflict van plichten.

Cicero neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hieronder aan.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop Cicero uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden via de klachtprocedure van Cicero of bij functionaris.gegevensbescherming@cicerozorggroep.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Datalekken
Cicero heeft een interne procedure voor het melden van beveiligingsincidenten en/of datalekken. Als u denkt dat sprake is van een datalek, meld dit dan zo spoedig mogelijk via functionaris.gegevensbescherming@cicerozorggroep.nl

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Stichting Cicero Zorggroep
St. Brigidastraat  3
Postbus 149
6440 AC Brunssum
KVK: 14 08 98 98
Telefoon 045 563 74 00
E-mail: info@cicerozorggroep.nl

Functionaris gegevensbescherming
e-mail:  functionaris.gegevensbescherming@cicerozorggroep.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Cicero Zorggroep, Cicero Revalidatie en Herstelzorg BV en Cicero Thuis BV, in deze verklaring aangeduid als Cicero