Vergroten/verkleinen

Medezeggenschap

Binnen Cicero Zorggroep kennen we verschillende medezeggenschapsorganen, waar zowel cliënten of hun vertegenwoordigers als medewerkers in deelnemen.

Zij denken mee over een veelheid van onderwerpen, adviseren de Raad van Bestuur, nemen deel aan de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid en behartigen de belangen van hun achterban. Hierdoor is er vanuit een brede basis binnen Cicero inspraak mogelijk bij belangrijke beleidswijzigingen en allerhande andere onderwerpen.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap voor Cicero medewerkers is geregeld in de ondernemingsraad. De OR behartigt de belangen van alle medewerkers van Cicero Zorggroep, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie & Herstelzorg.

De OR streeft ernaar een goede balans te realiseren tussen deze medewerkers belangen en de belangen van de organisatie. Kernwaarden die de OR daarbij hanteert zijn: verbinding, vertrouwen, zorgvuldigheid, transparantie, rechtvaardigheid, veiligheid en doelgerichtheid. 

De OR bestaat uit 8 leden, afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie en een ambtelijk secretaris. 

Jan Born, voorzitter OR, lid dagelijks bestuur

Carmen Heynen 

Anniek Janssen

Paula Janssen-Koonen, vice-voorzitter OR, lid dagelijks bestuur

Silke Krüger-Kling

Moud Curvers, secretaris, lid dagelijks bestuur

Nadia Vromen

Anja Thuis, ambtelijk secretaris

Cliëntenraad

Lokale cliëntenraden
Een cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit cliënten en/of familieleden en/of andere geïnteresseerden. Elk zorgcentrum heeft een cliëntenraad. Ze hebben een belangrijke rol in het meepraten, meedoen en meebeslissen. Deze raad houdt zich bezig met onderwerpen die spelen binnen het zorgcentrum. Denk aan keuzes rondom de activiteiten op de betreffende locatie, het tijdstip van de maaltijd of de woonomgeving van de cliënten.

Naast deze raden is er ook een cliëntenraad voor cliënten van Cicero Thuis en een voor cliënten van Cicero Revalidatie en Herstelzorg.

Alle lokale cliëntenraden hebben maandelijks overleg met het lokale management of directie.

Centrale cliëntenraad
Afgevaardigden uit de lokale cliëntenraden vormen samen de centrale cliëntenraad van Cicero Zorggroep. Deze raad behartigt de meer algemene belangen van alle cliënten van Cicero Zorggroep en levert een bijdrage aan het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de zorg en aan het welzijn en welbevinden van alle cliënten van Cicero Zorggroep. Bijvoorbeeld het rookbeleid of de realisatie van de Wet zorg en dwang.

De centrale cliëntenraad overlegt maandelijks met de raad van bestuur van Cicero Zorggroep.

John van der Molen, 
voorzitter CCR

Taken cliëntenraad
De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Cicero Zorggroep. Dit doen ze door te praten met cliënten en goed naar hen te luisteren. Met deze informatie adviseert de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd het management over allerlei zaken die met het welzijn en welbevinden van de cliënten te maken hebben. Dit advies is veelomvattend: het varieert van de kwaliteit van de dagelijkse verzorging tot zaken als privacy, veiligheid en de klachtenregeling.

Algemene onderwerpen
De cliëntenraad behandelt altijd algemene onderwerpen en geen individuele cliëntsituaties. Heeft u een individuele klacht, dan verwijzen wij u naar de folder ‘Cliëntvertrouwenspersoon’ of de klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep.

Belangrijkste rechten cliëntenraad
Over bepaalde, in de wet vastgelegde, onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen en heeft de raad ook speciale bevoegdheden. De Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

Een cliëntenraad heeft verschillende rechten, de belangrijkste zijn:

Recht op informatie
Een zorginstelling geeft de cliëntenraad alle informatie die het nodig heeft om de belangen van cliënten te behartigen.

Recht om te adviseren
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur en management adviseren.

Recht om een bestuurslid voor te dragen
De cliëntenraad mag ten minste één persoon bindend voordragen voor de benoeming als lid van de raad van toezicht. Ook mag de cliëntenraad advies geven over een profielschets voor een bestuurslid en voor een lid van de raad van toezicht.

Alle rechten van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Contact
Heeft u een vraag, advies of opmerking voor de cliëntenraad, laat het weten! Wij zijn erg geïnteresseerd in uw mening. Voor de contactgegevens van de lokale cliëntenraden klikt u op de link van de betreffende locatie in de lijst hiernaast. 

Heeft u een algemene vraag voor de Centrale Cliëntenraad? Mailt u dan naar centraleclientenraad@cicerozorggroep.nl 

Professionele Advies Raad (PAR)

De Professionele Advies Raad is een adviesraad waarin alle professies die direct betrokken zijn bij de cliënt, zijn vertegenwoordigd. De PAR bestaat dan ook uit verpleegkundigen, verzorgenden, (para)medici en vertegenwoordigers van welzijn en eten & drinken. De leden zijn afkomstig uit de intramurale zorg, de revalidatie en herstelzorg en Cicero Thuis. Het is een vertegenwoordiging vanuit vakinhoud. Voor, door en met professionals. Vanuit hun beroepsoptiek adviseren de leden van de PAR, gevraagd en ongevraagd, de raad van bestuur met als doel de kwaliteit van de zorg te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Door deze adviserende rol heeft de PAR een stem in het beleid van de organisatie en kan zij een bijdrage leveren aan zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid binnen Cicero.

Wanneer de PAR een advies oplevert, moet dit bijdragen aan de praktische uitvoering op de werkvloer. Daarom houden de leden van de PAR contact met hun achterban: hun eigen team, de locatie waar ze werken of de vakgroep. De signalen die de leden vanuit hun achterban uit de praktijk ophalen vertalen zij samen naar een advies aan de raad van bestuur. De PAR is daarmee de gesprekspartner van zowel de achterban als de raad van bestuur, en altijd gericht op dat wat nodig is om goede en professionele zorg te leveren aan onze cliënten.

Onderwerpen waarover de PAR meedenkt zijn bijvoorbeeld: de keuze voor een elektronisch cliëntendossier, het taalgebruik van medewerkers in cliëntrapportages, de werkbaarheid van het beleid ‘onvrijwillige zorg’ en de lessen die de zorgverlening van Cicero kan leren op basis van de Zorgstandaard Dementie.

Ed Slangen, 
voorzitter PAR