Vergroten/verkleinen

Medezeggenschap

Binnen Cicero Zorggroep kennen we verschillende medezeggenschapsorganen, waar zowel cliënten of hun vertegenwoordigers als medewerkers in deelnemen.

Zij denken mee over een veelheid van onderwerpen, adviseren de Raad van Bestuur, nemen deel aan de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid en behartigen de belangen van hun achterban. Hierdoor is er vanuit een brede basis binnen Cicero inspraak mogelijk bij belangrijke beleidswijzigingen en allerhande andere onderwerpen.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap voor Cicero medewerkers is geregeld in de ondernemingsraad. De OR behartigt de belangen van alle medewerkers van Cicero Zorggroep, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie & Herstelzorg.

De OR streeft ernaar een goede balans te realiseren tussen deze medewerkers belangen en de belangen van de organisatie. Kernwaarden die de OR daarbij hanteert zijn: verbinding, vertrouwen, zorgvuldigheid, transparantie, rechtvaardigheid, veiligheid en doelgerichtheid. 

De OR bestaat uit 8 leden, afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie en een ambtelijk secretaris. 

Jan Born, voorzitter OR, lid dagelijks bestuur

Thea Fokkens

Jaimy Dautzenberg 

Paula Janssen-Koonen, vice-voorzitter OR, lid dagelijks bestuur

Mark Reijntjens

Kim de Vries

Peter Goossens, ambtelijk secretaris OR, lid dagelijks bestuur

Lisette Geurts

Lonneke Legius

Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit cliënten en/of familieleden. Elk zorgcentrum heeft een eigen cliëntenraad. Deze raad houdt zich bezig met onderwerpen die spelen binnen dat specifieke zorgcentrum. Naast de negen lokale cliëntenraden is er ook een cliëntenraad voor cliënten van Cicero Thuis en een cliëntenraad voor cliënten van Cicero Revalidatie en Herstel.

Afgevaardigden uit al deze cliëntenraden vormen samen de centrale cliëntenraad van Cicero Zorggroep. Deze raad behartigt de meer algemene belangen van alle cliënten van Cicero Zorggroep en levert een bijdrage aan het behoud en/of verbetering van de kwaliteit van de zorg en aan het welzijn en welbevinden van de cliënten. De centrale cliëntenraad overlegt maandelijks met de raad van bestuur van Cicero Zorggroep, over uiteenlopende onderwerpen. Leden van de centrale cliëntenraad nemen deel aan stuur- en werkgroepen binnen Cicero Zorggroep.

Taken cliëntenraad
De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zorg ontvangen van Cicero Zorggroep. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met het welzijn en welbevinden van de cliënten te maken hebben. Dit advies is veelomvattend: het varieert van de kwaliteit van de dagelijkse verzorging tot zaken als privacy, veiligheid en de klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de Raad van Bestuur over het gevoerde en te voeren beleid.

Over bepaalde, in de wet vastgelegde, onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen en heeft de raad ook speciale bevoegdheden. Dat is het (verzwaard) adviesrecht. De Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

Algemene onderwerpen
De cliëntenraad behandelt altijd algemene onderwerpen en geen individuele cliëntsituaties. Als u een individuele klacht heeft, verwijzen wij u naar de folder cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep.

De bevoegdheden van de cliëntenraad
Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht.

Adviesrecht
De cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. ‘Gewoon’ adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen, er moet dan wel een schriftelijke motivering volgen. Wordt een verzwaard adviesrecht niet opgevolgd door de zorgaanbieder, dan moet de zaak worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet een bindende uitspraak.

Informatierecht
Om haar taken te kunnen vervullen heeft de cliëntenraad recht op: tijdige, duidelijke en volledige informatie van de Raad van Bestuur resp. directie/manager van Cicero Zorggroep, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie en Herstelzorg. De cliëntenraad heeft verder het recht om ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Recht van voordracht
De cliëntenraad mag tenminste één persoon bindend voordragen voor deelname aan de Raad van Toezicht van Cicero Zorggroep.

Contact
Heeft u een vraag, advies of opmerking voor de cliëntenraad, laat het ons weten! Wij zijn erg geïnteresseerd in uw mening. Voor de contactgegevens van de lokale cliëntenraden klikt u op de link van de betreffende locatie in de lijst hiernaast.

De centrale cliëntenraad bestaat uit elf leden, aangevuld met een onafhankelijk, extern aangetrokken, voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris. Van elk lid wordt ervaring of betrokkenheid verwacht bij de ouderenzorg, de thuiszorg of de revalidatiezorg.

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)

Met het instellen van een Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR) is de beroepsinhoudelijke medezeggenschap geregeld voor de groep verpleegkundigen en verzorgenden binnen Cicero Zorggroep. Vanuit hun beroepsoptiek adviseren de leden van de VVAR, gevraagd en ongevraagd, de Raad van Bestuur en het managementteam, met als doel de kwaliteit van de zorg te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Door deze adviserende rol heeft de VVAR een stem in het beleid van de organisatie en kan zij een bijdrage leveren aan zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid binnen Cicero. 

De VVAR stimuleert beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en is nadrukkelijk betrokken bij thema’s als werkdruk, inzetbaarheid, grote contracten en roostering, gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een andere belangrijke doelstelling van de VVAR is het bevorderen van het verpleegkundig en verzorgend handelen volgens gestelde (ethische) normen en kwaliteitseisen. De VVAR van Cicero Zorggroep is verbonden met de VAR Limburg, een samenwerkingsverband tussen de Verpleegkundige Adviesraden van de Limburgse ziekenhuizen. Op deze manier is en blijft Cicero Zorggroep in de regionale transmurale zorg betrokken bij en op de hoogte van de veranderende beroepsprofielen. De VVAR van Cicero bestaat uit 9 leden, verpleegkundigen en verzorgenden vanuit heel Cicero, en is gepositioneerd onder de Raad van Bestuur.

Rob Winkens, voorzitter VVAR