Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen

Strategie en beleid

Hoe gaat Cicero Zorggroep om met de vele veranderingen in de langdurige zorg? Welke gevolgen heeft dat voor onze cliënten, maar ook: wat betekent dat voor onze medewerkers?

Client centraal werken en minder bureaucratie zijn de twee belangrijkste pijlers in de strategie en het beleid van Cicero Zorggroep voor de komende jaren.

De route die Cicero Zorggroep heeft uitgestippeld naar 2020 staat helder omschreven in onze beleidsagenda en wordt goed uitgelegd in nevenstaande filmpjes.

Kwaliteit

Cicero Zorggroep heeft het waarborgen van kwaliteit en veiligheid voor haar cliënten en medewerkers hoog in het vaandel staan. Kwaliteit en veiligheid zijn dan ook helemaal geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden “vriendelijk”, “vertrouwd” en “vakkundig”. Vooral hún inzet is bepalend voor kwalitatief goede zorg aan onze cliënten.

Cicero Zorggroep heeft bestaansrecht omdat cliënten, mantelzorgers en/of familieleden hun vertrouwen in ons stellen. Vertrouwen waar we elke dag hard aan werken en dat we op gezette tijden toetsen door ‘in gesprek’ te gaan met onze cliënten, hun familieleden en mantelzorgers en onze medewerkers. Dat toetsen doen we zelf of laten we doen door een extern bureau.

In het voorjaar van 2015 hebben we met onze cliënten en hun mantelzorgers gesproken over de voorwaarden en wensen die zij belangrijk vinden in de zorg- en dienstverlening bij Cicero Zorggroep. Uit die gesprekken blijkt onder meer dat cliënten en mantelzorgers het ‘vanzelfsprekend’ vinden dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg en behandeling, de schoonmaak, het eten en drinken en de woonomgeving in orde is. Naast deze basis rondom zorg en behandeling zijn er nog 5 principes die cliënten belangrijk vinden: hun identiteit, een thuisgevoel, een duidelijk aanspreekpunt, 'afspraak is afspraak' en communicatie vanuit een gelijkwaardige basis.

Op basis van deze uitkomsten heeft Cicero Zorggroep deze onderwerpen tot haar ijkpunten voor kwaliteit gemaakt. Om te zorgen dat de randvoorwaarden voor het leveren van deze kwaliteit in orde zijn, wordt gedurende het jaar op verschillende momenten en manieren de kwaliteit gemeten. Daarbij maken we onderscheid in de tevredenheid van cliënten en medewerkers, zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid, medezeggenschap en een jaarlijkse toets op ons kwaliteitskeurmerk (HKZ).

Download hier het Cicero Zorggroep Kwaliteitsjaarverslag 2018

Tevreden cliënten en goede zorg

Cicero Zorggroep neemt deel aan Zorgkaart Nederland, de grootste ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Eind 2017 worden de zorgcentra, revalidatiediensten en zorg aan huis van Cicero Zorggroep gemiddeld met een 8,1 gewaardeerd, beveelt 96% van de respondenten deze diensten aan en zijn er in totaal 79 waarderingen achter gelaten op de site van Zorgkaart Nederland.

Medewerkertevredenheid

Naast tevreden cliënten zijn tevreden medewerkers net zo belangrijk. Cicero beschouwt de medewerkers namelijk als haar belangrijkste waarde in het realiseren van haar visie en het uitdragen van de kernwaarden vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

In het voorjaar van 2018 heeft Cicero haar periodieke medewerkersonderzoek uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Effectory. Alhoewel er natuurlijk altijd verbeteringen kunnen worden bereikt, waren de resultaten van het onderzoek heel positief. Medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd en in het algemeen tevreden over Cicero Zorggroep als werkgever (score 7,3).
Cicero wordt gezien als een betrouwbare, solide organisatie, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Punten die verbeterd kunnen worden zijn vooral de hoge werkdruk en samenwerking tussen afdelingen/teams.
Op teamniveau worden verbeterplannen opgesteld en verbetersuggesties van medewerkers van het team worden op die manier opgepakt. Daarnaast zullen ook organisatiebreed een aantal acties worden uitgezet.

Hoe hebben cliënten de zorg van/bij Cicero ervaren?

De resultaten van de nazorgmeting 2017 op een rij. 
Kwaliteit meten we binnen Cicero op allerlei manieren. Iedereen kent wel de LPZ- en CQ-metingen. Ook komen er steeds meer andere methodes om kwaliteit te meten en te verbeteren, die veel meer gericht zijn op beleving en zachte factoren, waarvan de cliënten zelf aangeven deze belangrijk te vinden. Cliënt Centraal speelt hier nadrukkelijk op in. Ook voeren we zogenaamde nazorgmetingen uit. Dit zijn metingen waarin cliënten of nabestaanden na afloop van de ontvangen zorg worden bevraagd op hun bevindingen over de kwaliteit van de zorg. Deze nazorgmetingen geven ons ook belangrijke informatie, waarmee we de kwaliteit van onze zorgverlening nog verder kunnen verbeteren. 

In 2017 is binnen de intramurale zorg een nazorgmeting uitgevoerd. Wij zetten de resultaten voor u op een rijtje:
In eigen beheer wordt circa 6-8 weken na het afsluiten van de intramurale zorg een exit interview gehouden met cliënten en/of nabestaanden. Er werden in 2017 in totaal 171 exit interviews gehouden met een gemiddelde waardering van de zorgverlening bij Cicero van een 8,3. Medewerkers verpleging en verzorging werden gemiddeld gewaardeerd met een 8,6.
 

Palliatieve zorg Heemhof

Ook voor de palliatieve zorg in Heemhof is in 2017 een nazorgmeting uitgevoerd. Deze is door 33 respondenten ingevuld. Het gemiddelde cijfer over de opname-periode is een 8,0.

Conclusie: Beide nazorgmetineng laten mooie resultaten zien. De aandachtspunten worden door het verantwoordelijk management samen met het team opgepakt, voor zover dit niet al gebeurd is.

Paramedische  zorg

Alle cliënten die door de logopedie of fysiotherapie thuis worden behandeld krijgen na afsluiting van de behandeling via onafhankelijk meetbureau Qualizorg een vragenlijst toegestuurd. Helaas was het aantal respondenten bij de logopedie te laag om resultaten te kunnen verkrijgen. Cliënten fysiotherapie waardeerden de behandeling gemiddeld met een 8,8 en een NPS van 65.

Zorginhoudelijke kwaliteit- en veiligheidsmeting
De jaarlijkse zorginhoudelijke meting vormt een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze zorginhoudelijke indicatoren voor de intramurale zorg zijn vastgesteld in het Kwaliteitsdocument Verantwoorde Zorg (2013) en worden gemeten door middel van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ), een instrument van Maastricht University. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de zorginhoudelijke meting 2017 van Cicero Zorggroep weergegeven.

Cicero intramuraal

Cicero Landelijk AWO Cicero

Leeftijd
Psychogeriatrie
Somatiek
Verzorgafdelingen

83,7
83,5
81,9
86,6

84,2
83,1
81,9
87,0

86,7
83,9
86,5
88,8

Geslacht (% vrouwelijk)
Psychogeriatrie
Somatiek
Verzorgafdelingen

70,4%
70,1%
67,0%
74,1%

69,1%
67,8%
69,4%
77,2%

74,5%
74,3%
72%
76%

Care Dependency Scale
Volledig afhankelijk
In grote mate afhankelijk
Gedeeltelijk afhankelijk
Beperkt afhankelijk
Volledig zelfstandig


13,4%
32,6%
27,7%
17,4%
9,4%


13,5%
32,1%
27,8%
17,1%
9,4%


-
-
-
-
-

Prevalentie decubitus (graad 2 en hoger)
Psychogeriatrie
Somatiek
Verzorgafdelingen

3,4%
3,2%
5,9%
2,0%

3,0%
3,0%
6,6%
1,7%

2,3%
3,7%
5,6%
1,6%

Decubitus graden
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Graad 4


60,9%
20,7%
12,5%
5,9%


48,9%
32,5%
11,0%
7,4%


24,1%
55,2%
13,8%
6,9%

Prevalentie vrijheidsbeperkende maatregelen
Psychogeriatrie
Somatiek
Verzorgafdelingen

29,6%
47,9%
22,2%
5,6%

26,1%
43,6%
23,5%
2,8%

25,2%
49,9%
0%
0,3%

Prevalentie typen vrijheidsbeperkende maatregelen*
Mechanisch
Fysiek
Farmacologisch
Psychologisch
Elektronisch
Een op een toezicht
In een ruimte afzonderen
Andere maatregelen


11,6%
0,3%
7,0%
0,4%
15,1%
0,3%
0,3%
4,6%


12,5%
0,1%
5,8%
0,3%
12,1%
0,3%
0,4%
3,1%


12,4%
-
-
-
-
-
0,3%
18,3%

Bespreken medicatiefouten
Psychogeriatrie
Somatiek
Verzorgafdelingen

98%
98%
97%
97%

98%
97%
94%
97%

100%
100%
100%
100%

Prevalentie medicatiereview
Psychogeriatrie
Somatiek
Verzorgafdelingen

85,4%
87,9%
79,7%
79,5%

84,4%
89,0%
78,0%
72,9%

72,9%
75,7%
62,3%
32,1%

Betrokken bij medicatiereview*
Apotheek + SO
Apotheek + SO + zorgverlener betrokken bij medicatieverstrekking
SO
SO + zorgverlener betrokken bij medicatieverstrekking
Overige (combinaties van) zorgverleners


39,9%
19,9%
16,1%
12,4%
11,7%


47,6%
13,1%
17,2%
13,2%
8,9%


-
21,9%
-
73,2%
4,9%

Prevalentie beleidsafspraken
Psychogeriatrie
Somatiek
Verzorgafdelingen

95,1%
98,1%
95,8%
90,8%

95,4%
99,4%
97,6%
88,5%

95,6%
98,8%
98,8%
89,1%

Prevalentie beleidsafspraken naar type
Reanimatie
Ziekenhuisopname
Levensverlengende behandelingen
Anders


94,3%
44,8%
50,5%
20,7%


95,0%
45,0%
47,2%
26,4%


94,3%
44,8%
50,5%
20,7%

*Cicero niet meegerekend bij landelijke en AWO cijfers

Medezeggenschap​
Binnen Cicero Zorggroep zijn diverse medezeggenschapsorganen actief. Zij nemen allen deel aan de stuurgroep kwaliteit en veiligheid. Hierdoor wordt er binnen Cicero vanuit een brede basis meegedacht en meebeslist over onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 

Kwaliteitskeurmerk

HKZ
Jaarlijks wordt Cicero Zorggroep getoetst voor haar kwaliteitskeurmerk. In oktober 2017 werd Cicero Zorggroep door het onafhankelijke orgaan DNV-GL gecertificeerd volgens de normen van het volledige certificaat (Verpleging & Verzorging) van het kwaliteitskeurmerk: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ-model). Het HKZ-model voldoet aan de internationale ISO-9001 normen.  

Certificering is dé manier om zichtbaar te maken dat wij als zorgorganisatie intern de zaken goed op orde hebben, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.